De gemeente Arnhem stevent op een groot financieel ravijn af. En als CDA kijken we met groeiende zorg naar de voorstellen en scenario’s van het college in de perspectiefnota om hiermee om te gaan. “Laten we eerst doen wat we als gemeente moeten doen”, reageert fractievoorzitter Klaartje Koorn. “In deze situatie, heeft de stad behoefte aan een heldere, consequente en sterke visie. Dit college moet duidelijke keuzes maken voor vandaag, terwijl ze morgen niet uit het oog verliest. Dat betekent dat we als stad nu de broekriem goed moeten aanhalen en zullen moeten prioriteren. Maar wat zien we in deze nota en de voorstellen van dit college? Het college zocht de afgelopen jaren aandacht met persoonlijke stokpaardjes en ladingen proefballonnetjes, die bakken vol geld kosten. Dat wordt in deze nota in stand gehouden. Denk aan schoolmoestuinen, onnodig dure verkeersingrepen en extreem duurzame woningen.” Wat het CDA betreft moet de basis op orde zijn, meer hoeft en kan nu niet. “Hetgeen we echt moeten doen in Arnhem, wordt niet of onvoldoende opgepakt. Dat zagen we eerder al, maar wordt nu nog pijnlijker duidelijk. Daarnaast nemen de lasten voor Arnhemmers schrikbarend toe. Zo betalen onze kinderen straks de rekening.” Luc Groot, aankomend raadslid, bedoelt met “de basis” het schoonhouden van de stad, de veiligheid op straat, voldoende maatschappelijke opvang, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers en het op peil houden van het onderhoud van gebouwen en openbare ruimte. “Deze perspectiefnota is visieloos en maakt geen toekomstbestendige keuzes. Elke wethouder heeft met een miniatuur kaasschaaf gewerkt en weigert de eigen paradepaardjes op te geven.” Het CDA staat voor een betaalbare, toegankelijke stad voor inwoners, waarbij we zorgen voor en omkijken naar elkaar. Want dat is echt belangrijk.

Er komen minimaal 2000 extra zonnepanelen op schooldaken in de gemeente Arnhem. Die motie van het CDA werd woensdag aangenomen in de gemeenteraad. Het college van de gemeente Arnhem is bezig om het huisvestingsplan voor scholen op te waarderen. Samen met scholen en de stichting schooldakrevolutie gaat het Arnhemse college hiermee aan de slag. Fractievolger Luc Groot: ‘nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen zijn belangrijk voor scholieren. We zetten in op meer ruimte voor kinderen en energie neutrale gebouwen. Maar tegelijk moeten we bestaande gebouwen aanpakken en verduurzamen. Met deze motie doen we dat en lopen de scholen voorop. Een goed voorbeeld voor kinderen en ouders. Niet alleen praten over verduurzaming, maar ook gewoon doen.’ Met de aangenomen huisvestingsplan gaat het college extra investeren in bijvoorbeeld energieneutraal bouwen, betere ventilatie, en toegankelijkheid voor mindervalide leerlingen. De geschatte kosten voor deze toevoegingen zijn 76 miljoen euro. Het totale investeringsbedrag voor plan bedraagt de komende 16 jaren al 391 miljoen euro. Het CDA wil dat deze zogenaamde beleidsrijke toevoegingen zoveel mogelijk betaald worden uit bestaande fondsen en onderdelen uit de Arnhemse begroting voor dit soort toevoegingen. Groot: ‘In onze ogen moeten we extra eisen die we als raad, terecht, stellen zoveel mogelijk financieren uit bestaande middelen. De rekening wordt anders te hoog voor de Arnhemmer. We moeten soms ook kiezen om andere dingen niet te doen of cofinanciering regelen. CDA diende daarom samen met de VVD een motie in die Wethouder Kundic overnam. Ze zegde toe zich in te zetten om de extra kosten voor beleidsrijke toevoegingen zoveel als mogelijk uit reeds bestaande budgetten te halen met vergelijkbare doelstellingen.

‘Aan een politiek circus doet het CDA niet mee, wij zoeken naar resultaten voor de bewoners van de Schaapsdrift, geen show voor onszelf’, reageert Scott van den Broek woensdag tijdens de commissievergadering waarna hij de zaal verliet. ‘We bespreken wederom wat we altijd bespreken. We moeten als partijen elkaar vinden maar dat gaat nu met deze coalitie helaas niet lukken’ concludeert het CDA raadslid na meerdere pogingen samen met VVD en ChristenUnie om een zo gunstig mogelijke uitkomst voor bewoners te vinden. Er wordt al twee jaar gepraat over de toekomst van de Schaapsdrift en omgeving. Een gedeelte van de woningen dreigt gesloopt te worden door de plannen van het college en de oplegging van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg). In de meest recente gebiedsvisie wordt nog steeds uitgegaan van sloop van veel woningen. Onnodig in de ogen van het CDA. De gewenste groei van 450 woningen kan gerealiseerd worden binnen het huidige gebied zonder uit te gaan van sloop. Van den Broek: ‘Wij zijn al twee jaar aan het bakkeleien maar de coalitie steunt de plannen van het college. Toen fractievoorzitter Mark Coenders van GroenLinks, de grootste coalitiepartij, aangaf dat de verschillen te groot zijn om tot een compromis te komen heb ik het voorstel gedaan om deze commissievergadering dan maar te beëindigen. Waarom praten we dan nog verder.’ De andere partijen in de raad wilden echter wel door. Van den Broek: ‘Daarom heb ik besloten de zaal te verlaten. In deze zaal worden geen compromissen gesloten. De inwoners van de Schaapsdrift die elke keer weer opnieuw met grote getale naar het stadhuis komen gingen vrijwel allemaal mee. We kunnen als raad blijven praten maar laten we maar overgaan tot besluitvorming en stemmen. In dit dossier heeft praten op dit moment geen zin meer.’ CDA Arnhem zal haar standpunt over de gehele gang van zaken in de besluitvormende raadsvergadering kenbaar maken en tegen de gebiedsvisie stemmen.

De gemeenteraad behandelde woensdag de perspectiefnota. In deze nota kijkt het college vooruit naar de toekomst en de financiële gevolgen daarbij. Wat het CDA betreft ontbreken de concrete plannen in deze perspectiefnota. Er wordt alleen gekeken naar het hier en nu en niet naar de toekomst terwijl er grote uitdagingen op ons en op de stad afkomen. Daarom heeft het CDA, soms samen met andere partijen enkele wijzigingsvoorstellen ingediend. Hieronder een overzicht. Aangenomen moties: Handhavers – samen met Arnhem Centraal, PvdA en Forum voor Democratie.Arnhem moet een veiligere stad worden en daarom willen we wanneer er extra geld beschikbaar komt dat het college voorstellen gaat doen om de handhaving vanaf 2024 structureel te maken. Termijnagenda – samen met Volt, VVD en D66.De gemeenteraad heeft behoefte aan een lange- en korte termijnagenda zodat raadsleden zich beter kunnen voorbereiden op de voorstellen die gaan komen. Opvang daklozen – samen met Volt, GroenLinks, Denk, Partij voor de Dieren en de VVD.Het college moet met een voorstel komen om voor minimaat twee jaar tien opvangplaatsen te realiseren voor dakloze niet rechthebbende EU-burgers omdat in Arnhem veel van deze mensen op straat leven. Onderwijshuisvesting – samen met D66.Het onderwijshuisvestingplan wordt langzamer uitgevoerd dan gepland door stijgende bouwkosten. Daarom vinden we dat er een groter budget moet worden vrijgemaakt om verdere vertraging te voorkomen. Huisvesting Cultuur – samen met GroenLinks, D66 en Volt.Omdat er eens structureel tekort dreigt voor huisvesting van de creatieve sector willen we prioriteit geven aan het realiseren van, of het aankopen van, deze huisvesting. Beweegnorm – samen met de VVD, D66, PvdA, Volt, Denk en Arnhem Centraal.Een groot gedeelte van de Arnhemse jeugd voldoet niet aan de beweegnorm en dat vergroot de kans op overgewicht. Daarom moet het college uitzoeken hoe Arnhemse scholen meer sport kunnen aanbieden.

Wat moet er gebeuren om de Arnhemse centrumring bewoonbaar, leefbaar en berijdbaar te houden. Op die vragen hebben meer dan 200 bewoners van de centrumring antwoorden bedacht. Dat doen zij gezamenlijk in het Platform Arnhemse Centrumring. Onlangs spraken ze bij monde van voorzitter Bert Kuiper de gemeenteraad toe, en daarna 1 op 1 met het CDA. Twee onderwerpen kunnen daarbij volgens het platform snel worden uitgevoerd. De oversteekplaatsen op de centrumring met verkeerslichten voetgangers- en fietsvriendelijker afstellen. En een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de Weerdjesstraat, tussen de Rijnkade en de Markt. Het college wil eerst onderzoeken of een oversteekplaats aan de Weerdjesstraat nodig is. Groot: ‘De interpretatie van het college gaat tegen het burgerinitiatief in en is voor het vertrouwen van de burgers niet netjes. Onderzoek waar de oversteekplaats zou moeten komen, lijkt ons een betere insteek. In onze ogen kan de realisatie daarna snel plaatsvinden.’ CDA Arnhem kan zich vinden in deze maatregelen en wil dat deze na aannemen van het burgerinitiatief zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Het platform heeft meer punten ingediend waaronder trajectcontrole, snelheidsverlaging en sluipverkeer voorkomen. Deze moeten wat de indieners betreft worden meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan dat voor het einde van het jaar wordt besproken in de gemeenteraad. Het CDA is positief over invoering van trajectcontroles. Fractievolger Luc Groot: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de bewoners vooral last hebben van de snelheidsovertreders. Met een trajectcontrole is dat probleem meteen opgelost.’

Al een aantal weken wordt er in de Arnhemse gemeenteraad gepraat over het gratis maken van de ID-kaart voor personen waar de geslachtsregistratie niet meer past bij de huidige gevoelens. Dit is een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66 en de PvdD. Voor het CDA gaat dit een stap te ver, daarom komt het CDA samen met andere partijen tot een andere conclusie. ‘Als we er in Arnhem voor kiezen om een ID bewijs te vergoeden moeten we daar in de volle breedte naar kijken en niet alleen een uitzondering maken voor een kleine groep’, concludeert fractievoorzitter Klaartje Koorn. ‘Wat we wel zouden kunnen doen als gemeenteraad is om de bijbehorende kosten zoals een deskundigenverklaring en deskundigenbeoordeling te vergoeden.’ De afgelopen weken ging het op sociale media flink tekeer, vooral door voorstanders van dit initiatiefvoorstel. Koorn: ‘Ik herken me dan ook niet in het beeld dat ik hier niet sta voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ik sta hier voor alle Arnhemmers, ook aan degene die mij afgelopen week in forse aantallen hebben getorpedeerd tot intolerante trut.’ Het initiatiefvoorstel haalde woensdagavond geen meerderheid. Wel steunde een meerderheid van de raad de motie van CDA, VVD, PvdA en Arnhem Centraal dat het college voor het zomerreces met een raadsvoorstel moet komen waarin wordt beschreven hoe mensen met trauma’s door bijvoorbeeld naam of geslacht kunnen worden gecompenseerd bij aanpassing van het identiteitsbewijs.’

‘Arnhem krijgt de criminaliteit die het verdient’ dat bleek woensdag tijdens de raadsvergadering over ondermijning. Het was criminoloog en wetenschappelijk onderzoeker Henk Ferwerda die deze woorden tijdens zijn presentatie aan de gemeenteraad gebruikte. Voor CDA, mede initiatiefnemer van het debat over ondermijnende criminaliteit in Arnhem, de bevestiging dat dit alle prioriteit verdient. Ondermijning gaat over de maatschappelijke effecten van georganiseerde misdaad. En daarin scoort Arnhem heel slecht, top 5 landelijk gezien (van meest aantrekkelijke gemeentes voor ondermijning). Ferwerda doelde met zijn woorden vooral op infrastructuur, ligging in het land en samenstelling van de inwoners. ‘Fractievoorzitter Klaartje Koorn: ‘We moeten dus echt meer doen dan andere gemeentes, maar we doen minder – en daar gaat het mis.’ De gemeente heeft nu een plan klaarliggen om deze ondermijning tegen te gaan.  ‘We zijn blij dat er nu een plan van aanpak ligt maar wij zijn er niet gerust op’ meent Koorn. ‘Denk daarbij aan een gebrek aan concrete doelen en ook de daarbij behorende extra middelen voor handhaving.’ Koorn was daarnaast ook blij met de inbreng van voormalig stadsmarinier in het Spijkerkwartier Etienne van Koningsveld. Koorn: ‘Wij hebben in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we meer stadsmariniers in de stad nodig hebben, omdat zij snel zien waar het begint te wringen in de wijk. En uit de woorden van meneer Van Koningsveld blijkt dat dit ook heel belangrijk is om de georganiseerde misdaad sneller in kaart te krijgen.’ Binnenkort vergadert de gemeenteraad verder over dit onderwerp.

Wat is er allemaal besproken over de Schaapsdrift? Het staat in stukken die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem geheim wil houden. Maar wat er in de stukken staat, is voor bewoners en geïnteresseerden speculeren. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde onlangs voor de plannen van het college om de wet voorkeursrecht gemeente toe te passen op de woningen in de omgeving van de Schaapsdrift. Met deze maatregel wil het college de ruimte krijgen om plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw in het gebied. Dit brengt echter een onzekere toekomst voor de huidige bewoners met zich mee. CDA raadslid Scott van den Broek: ‘Het openbaar maken van het dossier Schaapsdrift zou aan alle speculatie een eind kunnen maken. Er lijkt een fout te zijn gemaakt door op deze stukken geheimhouding op te leggen.’ In de stukken staan waarschijnlijk persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren. Van den Broek. ‘Ambtenaren moeten in alle vrijheid kunnen sparren. Door onder andere het weg lakken van de namen van de ambtenaren blijft deze veiligheid bestaan. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld binnen “openbaar bestuur”. Lak de namen van de ambtenaren weg en maak de stukken openbaar.’ Een motie van CDA en SP moet nu een meerderheid krijgen in de gemeenteraad voordat het college de stukken openbaar wil maken. Het CDA heeft open handelen en openbaar bestuur hoog in het vaandel. We moeten immers kunnen uitleggen wat we doen en waarom. Dat geldt ook voor het college.

Hoe moeten de bewoners van het nieuw te bouwen veld 1 in de Schuytgraaf hun woonwijk verlaten. Is dat door veld 2 naar de Minervasingel zoals oorspronkelijk het plan was, of is dat met een eigen ontsluiting direct op de Minervasingel. De gemeente moet garant staan voor een veilige woonomgeving, helemaal als wijken veranderen en groeien. Het CDA wil daarom een eigen ontsluiting voor bewoners van veld 1. Dit ontlast de verkeersontsluiting door veld 2 naar de Minervasingel. Het blijft voor het CDA een moeilijke keuze, omdat voor meerdere ontsluitingsvarianten wat te zeggen is. De insprekers die verschillende velden en groepen vertegenwoordigden, hadden allemaal begrijpelijke zorgen over de verschillende opties. De bewoners van veld 4 maken zich namelijk zorgen dat een eigen ontsluiting van veld 1 voor hun te veel hinder geeft. Fractievolger Luc Groot: ‘Wat ons betreft is het risico te groot om de afwikkeling van veld 1 en 3, enkel via de weg Vakwerkbrug in veld 2 te doen. De spreiding van het verkeer bij de variant met een directe ontsluiting van veld 1 is in onze ogen veel beter. Het externe onderzoek wijst uit dat de groene compensatie is geregeld en ook de verkeersveiligheid voor fietsers is niet in het geding. Wel moeten we kijken naar de beste inpassing voor de aanliggend tuinen bij een nieuwe ontsluiting. ’ Met een aantal politieke partijen stelde het CDA voor om met alle bewoners uit de verschillende velden nog eenmalig een poging te doen tot een gezamenlijke compromis te komen waar iedereen tevreden mee kan zijn. ‘Als dat nog een optie is zijn we daar zeker voor’, reageert Groot. Wethouders Paul Smeulders gaat dit doen maar gaat er van uit dat er geen optie is te vinden waarbij iedereen tevreden kan zijn.’ Binnenkort neemt de gemeenteraad een beslissing

Dit zijn de negen wijzigingsvoorstellen van het CDA die door een meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen. Het college van de gemeente Arnhem moet nu met deze punten aan de gang. In verbinding beginnen (samen met GroenLinks en Volt):Een innovatieve aanpak, waarin werk, opleiding en taalvaardigheid gecombineerd worden, te borgen als een structureel beleid voor inburgeren in Arnhem. Want taal en werk maken dat je je sneller thuis voelt. Sportmakelpunt (samen met DENK):Een platform waar sportverenigingen hun bestuurs- of vrijwilligers vacatures kunnen publiceren en waar bestuurders hun interesse in een vacature kenbaar kunnen maken. Aantal boa’s op straat:Binnen de gepresenteerde begroting het advies in de formatiebenchmark op te volgen en de handhavingscapaciteit op het niveau van minimaal 29 FTE straatcapaciteit te brengen vanaf 2023. Verenigingen verduurzamen (samen met DENK):Om binnen het klimaatfonds een regeling uit te werken waardoor verenigingen die hun pand willen verduurzamen, daarin financieel kunnen worden ondersteund, of waarbij er voorgefinancierd kan worden. Duurzame gebedshuizen (Samen met ChristenUnie en DENK):Om binnen het klimaatfonds een regeling uit te werken waarmee gebedshuizen ondersteund worden om actief klimaat -en verduurzaming vraagstukken op te pakken, inclusief een kennisloket met juiste expertise. Verbeter de schoolventilatie:Om voor de start van de officiële winter een stand van zaken te geven over de voortgang van de SUVIS-plannen en de oorzaken voor de opgelopen vertraging aan te geven. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Budget voor energiecoaches (samen met D66):Om €250.000,- euro uit het klimaatfonds aan te wenden voor de extra inzet van energiecoaches ter ondersteuning van onze Arnhemse huishoudens. En daarmee direct aan de slag gaan om grotere schuldenproblematiek bij huishoudens te voorkomen. Plan van aanpak hoogbegaafdheid (samen met Arnhem Centraal, DENK en D66):Omdat Arnhem aandacht moet hebben voor kansengelijkheid, maar dat de groep hoog -en meerbegaafden daarin nu niet genoeg voor het voetlicht komen willen we samen met ervaringsdeskundigen tot een plan van aanpak te komen om meer -en hoogbegaafden onderwijs en begeleiding verder vorm te geven. Maatschappelijke organisaties steunen en verduurzamen (samen met D66, Arnhem Centraal, Volt en DENK):Binnen de reguliere budgetten of op basis van eventueel te ontvangen middelen van de provincie ruimte vrij te maken voor extra subsidie aan maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, scoutinggroepen, musea en religieuze organisaties, voor zover die door gestegen energielasten in ernstige problemen dreigen te komen.

Stadion GelreDome is, ondanks enkele gebreken, veilig. Dat stelt de gemeente Arnhem bij monde van burgemeester Ahmed Marcouch na vragen van het CDA. ‘Op basis van onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk enkele constructie-onderdelen van het stadion gevonden die weliswaar geen acuut gevaar opleveren, maar op termijn niet veilig zijn. De eigenaar van het stadion dient deze gebreken op te lossen’, aldus de burgemeester. Klaartje Koorn stelde namens het CDA vragen omdat er onduidelijkheid was over het al dan niet sluiten van een tribune voor een wedstrijd van Vitesse. Marcouch laat desgevraagd weten waarom er onduidelijkheid heerste over de veiligheid: ‘De Zuid-tribune kon aanvankelijk niet visueel gecontroleerd worden op scheurvorming omdat deze ter plekke was bedekt met isolatiemateriaal. In tweede instantie is het isolatiemateriaal verwijderd en is geconstateerd dat er scheurvorming aanwezig was en dat voor een gedeelte nader onderzoek nodig was. Daarom is voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen op 8 mei geadviseerd om een deel van deze tribune uit voorzorg niet te gebruiken. Nader onderzoek heeft vervolgens aangetoond dat de tribune zonder risico gebruikt kan worden. Er was dus geen reden om de tribune verder afgesloten te houden.’ Koorn is blij dat de gebreken nu opgelost moeten worden. ‘Maar we houden het in de gaten want GelreDome is belangrijk voor de stad en de regio, niet alleen voor Vitesse maar ook voor concerten.’

Er wordt wederom niet geluisterd naar de bewoners van Arnhem. Deze keer gaat het niet over de Schaapsdrift maar over Gaardenhage. Sinds de start van de verkoop zijn ongeveer de helft van de oorspronkelijke kavels niet verkocht. In eerste instantie door de economische crisis, maar inmiddels is er belangstelling genoeg voor de kavels. Het college heeft echter besloten de kavels uit de verkoop te houden in de afgelopen jaren. Wethouder Bouwkamp wil op de oorspronkelijke 11 overgebleven kavels nu ruimte bieden aan 48 huishoudens. Dit tegen het zere been van de bewoners die niet voor niks voor deze plek in Rijkerswoerd hebben gekozen en voor het plan wat er toentertijd lag. De bewoners snappen dat er nu woningnood is maar om de oorspronkelijke plannen van de wijk zo op de schop te gooien zien de bewoners niet zitten, dat verandert in hun ogen het hele karakter van de wijk. Inmiddels hebben ze voorstellen gedaan waarbij ook meer woningen en verschillende woonvormen worden gecreëerd (zie afbeelding). Wethouder Bouwkamp wil verder niks met deze voorstellen doen en blijft hameren op de woningopgave. Commissielid Luc Groot van het CDA: ‘In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er meer uit het perspectief van inwoners moet worden gewerkt maar een breed gedragen voorstel met meer woningen dan de oorspronkelijk plannen, wordt direct naar de prullenbak verwezen. De wethouder geeft geen enkele ruimte aan de voorstellen van de bewoners. De bewoners komen met een plan voor meer woningen. Dan is dit resultaat van de wethouders zeer teleurstellend.’ Binnenkort maakt de gemeenteraad een keuze over het voorstel van het college. Groot: ‘Wij als CDA zullen samen met anderen partijen via een motie aansturen op een nieuw plan dat richting de wensen van de bewoners beweegt. CDA is in gesprek om verschillende partijen over de streep te trekken.’

‘We schamen ons kapot voor de keuze van deze gemeenteraad’, reageert raadslid Scott van den Broek als het gaat over de Schaapsdrift. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond voor de plannen van het college om de wet voorkeursrecht gemeente toe te passen op de woningen in de omgeving van de Schaapsdrift. Met deze maatregel wil het college plannen ontwikkelen voor nieuwebouw in het gebied, maar dit gaat ten koste van de huidige woningen en bewoners. ‘De afgelopen weken is alsmaar weer duidelijk geworden welke zekerheid de bewoners van de omgeving Schaapsdrift hebben, namelijk geen zekerheid. We hebben het al aangegeven, het CDA is ronduit verbijsterd en houdt een vieze nasmaak over aan de vorige behandelingen en hetgeen hier voorligt. De enige duidelijkheid is dat het college op geen enkele wijze, bereid is ruimte te geven aan de bewoners’, aldus Van den Broek. Het CDA snapt dat er gebouwd moet worden maar dit gaat te ver, ‘Dit is een maatregel uit voorzorg, enkel een gedachte want een uitgewerkt plan ligt er niet, dat kun je deze bewoners, onze inwoners toch niet aandoen.’ Uit de notulen van de coalitieonderhandelingen blijkt dat Schaapsdrift aan de orde is gekomen tijdens het overleg tussen de nieuwe coalitiepartijen, maar daar werd niet duidelijk op gereageerd. De hele oppositie stemde woensdag tegen de plannen maar dat bleek niet genoeg. ‘Het CDA wenst de bewoners veel sterkte en succes toe, zij mogen van ons verwachten dat wij nu elke vervolgstap onder de loep nemen en er voor hen zijn.’

‘De voorstellen die de gemeenteraad deze week besprak over wonen zet de woningmarkt eerder verder op slot dan dat we de snelheid opvoeren’, verwacht fractievoorzitter Klaartje Koorn van CDA Arnhem. Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden enkele belangrijke woononderwerpen besproken: de doelgroepenverordening, de opkoopbescherming en vervolmaking van Schuytgraaf. ‘Het was een teleurstellende avond, waar opnieuw bleek dat haastige spoed zelden goed is. De voorliggende voorstellen waren onvoldoende besproken met experts en bewoners.’ Het CDA vindt dat het college met de aangenomen doelgroepenverordening de Arnhemse woningbouw in een dwangbuis heeft gestopt. Koorn: ‘Het CDA wil snel en voldoende huizen bouwen, met name voor mensen met lagere en middeninkomens, zoals onze juffen, meesters, onderwijzers, boa’s, politie, ondernemers, ouderen en studenten. Maar met de grote rol van woningbouwcorporaties in de verordening, het blind staren op sociale huur, en het gebrek aan ervaring met de gekozen opzet, zijn we van mening dat deze verordening onze woningbouwambities vertraagd en de doorstroom op de woningmarkt juist blokkeert. Dit leidt tot meer problemen op de al veel te krappe markt. Dit college verdoezelt hiermee wederom haar gebrek aan visie op woningbouw in Arnhem en ontwikkeling van nieuwe plekken om te bouwen.’ De opkoopbescherming steunde het CDA wel om te voorkomen dat huizen nog kunnen worden opgekocht door beleggers. Ook aan deze wet kleven onzekerheden over de effecten voor specifieke groepen woningzoekenden en we zijn in dat kader blij met een ingebouwde evaluatie door een motie van het CDA en de VVD. Op woensdag stemde het CDA ook tegen het besluit over het Ruimtelijk Raamwerk van Veld 1 in Schuytgraaf. Koorn: ‘Dit veld had het uithangbord van Schuytgraaf moeten worden. Dat is naar onze mening niet gelukt: het plan wordt totaal niet gesteund door omwonenden, leidt tot verkeersveiligheidsproblemen voor de hele wijk en druk op het omringende buitengebied. Het CDA wil bouwen, maar wel met beleid, kwaliteit en in goed contact met bewoners.’ Het CDA zal de volgende fase van het plan zeer kritisch volgen.

De klassen moeten kleiner’, dat is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van CDA Arnhem. ‘In de vijf wijken waar op dit moment de grootste achterstanden ontstaan willen wij in 2026 een maximaal aantal kinderen van 23 per klas hebben gerealiseerd’, reageert campagneleider David de Vries. ‘Als wij dit als gemeente via de ‘stenen’ weten te regelen, kunnen de  leerkrachten en scholen zich op het onderwijs richten.’ Het CDA wil er komende jaren aan werken dat je wieg, het opleidingsniveau en inkomen van je ouders óf de wijk waarin je geboren wordt, niet bepalend is voor je latere leven. ‘Helaas is die kloof, mede door de coronacrisis, alleen maar groter geworden’, betreurt De Vries. ‘Absolute prioriteit hebben voor het CDA de duizenden jongeren die in armoede opgroeien, met enorme gevolgen voor hun toekomst. Maar we vergeten ook de mensen die chronisch ziek zijn of een handicap hebben niet.’ Als het gaat om de zorg die die mensen nodig hebben willen we samen met Rijnstate en STMG investeren in digitale toepassingen voor ouderen. De Vries: ‘Zo zorgen we steeds meer voor zorg, ondersteuning en gezondheidszorg in de eigen huiskamer. Plezierig voor onze inwoners, en met een reducerend effect op de kosten voor gemeenten en de gezondheidszorg.’ Onze speerpunten: Jaarlijks 1% Sociaal Domein verschuiven naar preventie. Meer zorgtoepassingen via de digitale snelweg. In vijf wijken in 2026 max. 23 kinderen per klas. Op meer plekken invoering van de Verlengde Schooldag. Gezondheids- en Onderwijspact in 2026.

Het moet voor starters eenvoudiger worden om een huis te kopen. Een groep CDA-lijsttrekkers wil dat gemeenten garant kunnen staan voor het deel van de studieschuld van starters bij het kopen van hun eerste huis. Op dit moment is het voor veel jongeren simpelweg onhaalbaar om een eigen woning te kopen, mede door hoge studieschulden. CDA-lijsttrekker Klaartje Koorn van Arnhem: ‘Voor alle inkomens moeten er voldoende woonkansen zijn. Dat begint bij de sociale huurwoningen, maar de lange wachtlijsten daarvoor zijn voor ons een afspiegeling van het gebrek aan doorstroom en een beperkt aantal woningen in de middenhuur en -koop. Aan die doorstroom moet dit plan een forse impuls kunnen geven.’ De lijsttrekkers wijzen erop dat jongeren graag blijven wonen in de stad waar ze zijn gaan studeren of hun eerste baan hebben gevonden. Voor steden is het van belang dat ook een nieuwe generatie de kans krijgt om er te wonen, te leven en mee te bouwen aan de toekomst van de stad. Tegelijkertijd worstelen gemeenten in de regio’s ermee dat jongeren geen betaalbaar huis kunnen kopen en er weinig huurhuizen beschikbaar zijn. Om te voorkomen dat deze jongeren massaal wegtrekken, is het belangrijk dat ze een eerlijke kans krijgen. CDA-Kamerlid Inge van Dijk steunt de actie. Op dit moment is het al mogelijk om als ouder of familielid garant te staan bij het afsluiten van een hypotheek, maar het zou goed zijn als ook gemeenten hier een rol in kunnen vervullen. Samen met de Tweede Kamer en gemeenten moet er gekeken worden hoe dit plan het beste kan worden vormgegeven. Daarbij moet rekening gehouden worden met de financiers die deze garanties zullen moeten omarmen en met het beperken van financiële risico’s voor gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samen te werken met banken die mee willen werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk: ‘’We moeten voorkomen dat jongeren op voorhand al worden uitgesloten bij het kopen van een huis. Daarom is het belangrijk dat er samen met gemeenten gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een garantstelling.” Deze oproep wordt door de volgende CDA-lijsttrekkers geïnitieerd: Klaartje Koorn – CDA Arnhem Bo ter Braak – CDA Borne Hilbert Bredemeijer – CDA Den Haag Jalt de Haan – CDA Groningen Stefan Janszen – CDA Gemert Bakel Kernboodschap Het moet eenvoudiger worden voor starters om een eerste huis te kopen.  Want helaas is dat voor veel jongeren op dit moment nog niet mogelijk. Samen met andere CDA-lijsttrekkers wil ik het mogelijk maken dat gemeenten garant kunnen staan voor de studieschuld van starters bij het kopen van hun eerste huis. Zo voorkomen we dat starters op voorhand worden uitgesloten bij het kopen van een woning en geven we hen een eerlijke kans.

‘De nieuwe plannen Lauwersgrachtalliantie zijn een slecht alternatief maar beter dan niks’, dat is de reactie van Klaartje Koorn op de plannen voor vernieuwing van het Stadstheater. ‘Het is een plan C maar het is acceptabel omdat we anders te ver afraken van de intentie.’ Afgelopen week stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor de vernieuwing van het standstheater ter waarde van 55 miljoen euro. De oorspronkelijke plannen waren geraamd op 83 miljoen maar liepen later op naar 100 miljoen euro. De hogere kostenraming maken dat de uitvoering van de aanvankelijke plannen voor toekomstbestendige (gezamenlijke) huisvesting financieel niet haalbaar is. De ambitie van de Lauwersgrachtalliantie is een goede samenwerking tussen het Stadstheater, Introdans en Oostpool. ‘De aanpassing die we als raad doen voor een kleine zaal zijn wel essentieel. Daarom stellen we voor het bouwen van een kleine zaal in het Stadstheater € 455.000 per jaar beschikbaar vanaf 2026’, aldus Koorn. ‘Investeren in cultuur, maar ook in de voorwaarden die cultuur en cultuurinstellingen nodig hebben om tot bloei te blijven komen, is dan ook een keuze die we als CDA zullen blijven maken. Wij geloven nog steeds dat een fysiek samenbrengen van de partners, zoals in het initiële plan Lauwersgracht Alliantie beoogd was, de meeste opbrengst voor de stad heeft. Het voorstel waar we nu voor kiezen, is daar vanwege de kosten, een aftreksel van.’

CDA Arnhem presenteert het verkiezingsprogramma ‘Allemaal Arnhemmers’. Campagneleider David de Vries: ‘Wij kiezen voor een stad waar iedereen mee mag doen, of je nou aan de ene of aan de andere kant van de Rijn geboren bent. Het CDA kiest voor een stad waarin iedereen perspectief heeft en voor een stad waarin de leefbaarheid en de veiligheid groeit. Want wij zijn Allemaal Arnhemmers.’ Het verkiezingsprogramma bestaat uit vier thema’s: Leefbaar & Veilig, Sociaal & Dichtbij, Ondernemend & Aantrekkelijk en Solide & Transparant. De afgelopen jaren is de kloof groter geworden. Tussen de Arnhemmers die makkelijk meekomen, een woning bezitten, een baan hebben én in een fijne wijk wonen. En de Arnhemmers zonder eigen woning, met een flexbaan of helemaal geen werk, veelal levend in wijken met veel criminaliteit en overlast. En dan werd de wereld – en dus ook onze stad – begin 2020 ook nog eens opgeschrikt door de coronacrisis. Een crisis die de verschillen in de samenleving alleen maar groter heeft gemaakt. En waarbij problemen als eenzaamheid en het belang van onderling contact sterker aan de oppervlakte zijn gekomen dan ooit tevoren. Het CDA kiest voor een Arnhem waarin alle inwoners Arnhemmers zijn. Voor één Arnhem. Samen Dichtbij. De komende weken zullen we alle onderdelen van het verkiezingsprogramma middels korte video’s toelichten op deze site, daar staat ook het hele verkiezingsprogramma.

‘De veiligheid van alle Arnhemmers staat op het spel. Arnhemse inwoners verdienen een veiligere wijk waarin de onderwereld geen plaats heeft in het dagelijkse leven’, reageert fractievoorzitter Klaartje Koorn van CDA Arnhem in reactie op het gepresenteerde Plan van Aanpak tegen ondermijning door de gemeente Arnhem. Het CDA diende de motie in op basis waarvan het plan in Arnhem tot stand is gekomen. Het komend jaar wordt door de gemeente een half miljoen euro extra uitgetrokken voor veiligheid in de stad. ‘Het Plan van Aanpak tegen ondermijning is een belangrijk startpunt om drugscriminaliteit, mensenhandel, zorgfraude en witwassen te bestrijden. Veiligheid op straat en het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden moet de prioriteit zijn, niet alleen investeren in nazorg en sociale voorzieningen zoals dit college en het overgrote deel van de gemeenteraad al jaren doet. De veiligheid van alle Arnhemmers staat op het spel in de aankomende verkiezingen.’ Klaartje Koorn over het gepresenteerde Plan van Aanpak: “De intenties en activiteiten van de burgemeester zijn prijzenswaardig en zichtbaar, maar als gemeenteraad moeten we veel meer doen om de negatieve criminaliteitsspiraal in Arnhem te doorbreken. We schieten gewoon zwaar tekort in capaciteit en prioriteit. We zien bijvoorbeeld dat we structureel te weinig Boa’s in dienst hebben ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en momenteel niet in staat zijn vacatures te vullen. Elke dag dat dat niet lukt is er één te veel.” Het plan bevat een aantal nieuwe elementen en prioriteiten per ondermijningsgebied drugs, mensenhandel, zorg, witwassen. De introductie van aandachtsfunctionarissen binnen de gemeenten is er één van. ‘Ik zou willen dat de gemeenteraad meer en beter betrokken is bij de aanpak. Daar lees ik nog niet veel over in het plan. We moeten werken aan de betrokkenheid  van raadsleden en burgers om zo te zorgen voor structurele financiële steun, het verhogen van de meldingsbereidheid en aandacht op het onderwerp. Dit is te belangrijk om vanaf de zijlijn te volgen.” Het CDA stelt voor om met de burgemeester te kijken naar het borgen van de betrokkenheid van de Raad.’

Het duurt lang voordat het college van de gemeente Arnhem met een plan van aanpak voor ondermijning komt. In de motie van het CDA die de gemeenteraad eind juni unaniem aannam moet het college per direct aan de slag. De motie kreeg woensdag een vervolg. ‘De resultaten van dit rekenkameronderzoek zijn toch wel als een bom ingeslagen bij de CDA fractie’ reageert raadslid Jan Hutten. Eerder legde de Rekenkamer de situatie in Arnhem pijnlijk bloot. Ondermijning is wanneer criminelen gebruik maken van diensten van de bovenwereld met bijvoorbeeld winkels. Hutten: ‘de gemeente toont als het gaat om de bestrijding van ondermijning een gebrek aan ambities, een gebrek aan heldere doelen, een gebrek aan prioritering, een gebrek aan middelen en een gebrek aan formatie.’ Vage winkels, groeiende drugscriminaliteit en een groeiende grijze economie zijn voorbeelden van ondermijning. Volgens het CDA is de oplossing simpel. Hutten: ‘We moeten meer BOA’s op straat krijgen, meer formatie op het gemeentehuis, ouders en betrokkenen in de buurt actiever mobiliseren, meer agenten & stadsmariniers, betere samenwerking met regionale diensten en meer programma’s die voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad belanden.’ Na vragen van het CDA gaf burgemeester Ahmed Marcouch toe om tijdens het kerstreces een plan van aanpak te presenteren. ‘Als de burgemeester iets nodig heeft moet hij met de vuist op tafel slaan en de raad om dingen vragen. We wachten de plannen af.’ Kijk hier naar de bijdrage van Jan Hutten tijdens de gemeenteraadsvergadering: Ondermijning als een bom ingeslagen – YouTube

Door Scott van den Broek, fractievolger CDA Arnhem. Niet “de boom verliest bescherming” (zoals GroenLinks vorige week in de Arnhemse Koerier beweerde) maar de inwoner van Arnhem verdient bescherming.  Vorige week werd er in een aantal media hard uitgehaald naar onder meer het CDA Arnhem, omdat wij bomen minder zouden willen beschermen. De waarheid is makkelijk te verdraaien: zo zit het niet. Partijen als GroenLinks willen veel bomen beschermen door voor Arnhemmers te bepalen wat er in hun tuin gaat gebeuren. CDA Arnhem is tegen dit onnodige regeltjesbos. Wij zijn voor bomen en voor groen, maar wij vertrouwen op de Arnhemmer: die kan in onze ogen prima zelf beslissen over eigen tuin. Daarom vinden we niet dat de lijst met beschermde bomen maar onnodig gevuld moet worden door er zo veel mogelijk bomen op te plaatsen.  Mijn overbuurman (woont weliswaar 3 hoog op een flat en kan zelf geen boom planten) raakte precies de gevoelige snaar. “Ik zou wel twee keer nadenken of ik dan een boom in mijn tuin zou zetten, als ik weet dat die op zo’n lijst terecht kan komen en ik allemaal toeren moet uithalen”, zei hij. Door zo onnodig met regels te strooien, zorg je zeker weten niet voor méér groen. Je maakt het Arnhemmers onnodig lastig. Het frame dat politieke partijen groen willen “weghalen” is makkelijk te maken. Daar kiest de politiek niet voor: zij willen echter dat we het positieve stimuleren. Laten wij dan het goede voorbeeld geven en met fors meer openbaar groen aan de slag gaan. Daarom steunen wij ook ideeën om bomen te planten op plekken waar hittestress het geval is. Geen bomen weghalen, niet onnodig kappen, graag zelfs bij planten, er goed voor zorgen en vooral: de Arnhemmer zelf aan zet laten. De politiek hoeft niet regeltjes op te leggen, waar mensen zelf gezond groen verstand hebben.

‘CDA Arnhem maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van meer dan 2000 kinderen in Arnhem-Noord.’ Die oproep deed commissielid Scott van den Broek woensdag in de raadsvergadering.  Er zijn namelijk plannen om het bouwverkeer voor de nieuwbouw van 36 appartementen van Stichting Insula Dei midden door dichtbevolkte wijken en langs basisschool De Boomhut, de Julianaschool en het Beekdal Lyceum te laten lopen. Het CDA heeft hierover woensdag 24 november vragen gesteld in de gemeenteraad. In de beantwoording wilde de verantwoordelijk wethouder niet ingaan op een alternatief verkeersplan dat de scholen mijdt. Het CDA wacht het overleg tussen scholen, bewoners en Insula Dei dat volgende week plaatsvindt af. Mocht hieruit geen alternatief verkeersplan komen, dan wil het CDA dit onderwerp opnieuw in de gemeenteraad bespreken. De hoofdingangen van de drie scholen liggen allemaal aan de beoogde route voor het bouwverkeer, voorgesteld door Insula Dei. Elke dag komen en gaan er zo’n 2100 kinderen lopend of per fiets naar deze locaties, en pendelen ook tussen de locaties. Daarnaast werken er meer dan 200 mensen. Vanuit de scholen, omwonenden en ouders komen signalen dat zij het verkeersplan en de voorgestelde maatregelen zwaar onvoldoende vinden en dit plan te veel veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit hebben zij ook laten weten aan Insula Dei en CDA Arnhem. Het CDA wil een alternatief verkeersplan dat bijvoorbeeld via de hoofdingang van het Insula Dei terrein loopt.

De gemeente Arnhem denkt dat 14.000 tot 15.000 huishoudens in de gemeente te maken hebben met enige vorm van energiearmoede. Dat is de reactie van het college na vragen van de CDA fractie. Bij deze inschatting is de hogere gasprijs van afgelopen periode nog niet meegenomen dus de verwachting is dat dit aantal nog verder stijgt. ‘Dit blijft een zorgelijke situatie die dagelijks vele duizenden Arnhemmers raakt’ reageert raadslid Jan Hutten. ‘Gelukkig is er landelijk door het demissionair kabinet waaronder het CDA snel ingegrepen. Ieder huishouden ontvangt namelijk een financiële compensatie voor de gestegen gasprijs. Toch zal het CDA Arnhem ook voor Arnhem stevig de vinger aan de pols moeten houden om inwoners die financieel in de knel komen te blijven helpen.’ Onlangs heeft de gemeenteraad de Arnhemse aanpak energiearmoede vastgesteld. Daar worden nu de eerste stappen voor gezet. De gemeente heeft deze maand subsidie verleend aan vier organisaties in de stad om de aanpak energiearmoede op te schalen. Hutten: ‘Dit is een goed begin, maar dit gaat maar een aantal honderden huishoudens helpen. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. We moeten echt mogelijkheden onderzoeken die op de lange termijn alle inwoners ondersteunen.’ ‘Tot nu toe zijn er in 2021 ongeveer 80 huishoudens ondersteund’, zo reageert het college. ‘We verwachten in het komende stookseizoen 300 huishoudens te kunnen ondersteunen.’ Midden 2022 evalueert de gemeente de aanpak en komt waar nodig voorstellen met voorstellen naar de gemeenteraad voor bijstelling van de aanpak en het budget.’ Voor het CDA Arnhem is het duidelijk dat extra inzet nodig zal zijn.

De fractie van CDA Arnhem bezocht deze week Stichting Rijnstad. De stichting zet zich breed in om inwoners uit alle wijken en kernen in de gemeente Arnhem op weg te helpen met deelname aan onze samenleving. Tijdens het bezoek zijn diverse onderwerpen besproken. Thema’s als schuldhulp en schuldpreventie, de inzet en het belang van jeugdwerk en bewonersondersteuning zijn besproken. Namens het CDA waren fractievoorzitter Klaartje Koorn, raadslid Jan Hutten en fractievolger Luc Groot aanwezig bij jongerencentrum de Madser. ‘Investeren in inwoners en wijken vraagt om langdurige inzet. Er moet vertrouwen worden opgebouwd. Het laten invliegen van bureautjes voor een half jaar heeft daarbij geen enkele zin’ liet Joke Wisseborn van Rijnstad weten. Ze ziet dat dit nog te vaak gebeurt. ‘Wij weten dat het aanpakken van problemen in de wijk jaren duurt, zo niet generaties lang. Wij zijn dan ook erg blij dat het CDA ons manifest in ontvangst wil nemen waarin wij onze visie op Arnhem delen.’ Door een CDA-motie zijn bezuinigingen in 2021 en 2022 op het welzijnswerk teruggedraaid. Daarnaast is gesproken over het belang van digitalisering als onderdeel van de diensten van Rijnstad. ‘Door corona dreigden we tijdelijk het contact met de jongeren te verliezen, jongeren raakten uit beeld. Mede door moderne vormen van communicatie is dat terug gedrongen. Deze digitalisering willen we nu door ontwikkelen en onderdeel uit laten maken van onze dienst.’

De 25 miljoen euro subsidie die de gemeente Arnhem van het rijk krijgt voor het verduurzamen van woningen in Arnhem-Oost moet bij de bewoners komen en niet bij particuliere beleggers. Die oproep deed fractievoorzitter Klaartje van Dillen woensdag in de gemeenteraad. ‘We willen duidelijke afspraken over wie gaat profiteren van deze investeringen. Dat moeten bewoners zijn die zelf het huis hebben gekocht. In het geval van huurders, moet gekeken worden naar afspraken over maximale huurstijgingen bij gedane investeringen.’ Het college bij monde van wethouder Bouwkamp beaamde deze insteek.  De gemeenteraad stemde woensdag in met de Arnhem-Oost aanpak. Het college komt op verzoek van het CDA nog voor de verkiezingen met concretere doelstellingen en uitvoeringsplannen. ‘We gaan 18 jaar samen werken aan een extra impuls voor de Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf, Malburgen en het Arnhemse Broek. Dat vraagt concrete doelstellingen en uitvoeringsplannen. Dat houdt ons allemaal scherp’, aldus Van Dillen. Het CDA heeft met overtuiging ingestemd met dit plan en is blij met het eerste succes in de vorm van een grote rijkssubsidie van 25 miljoen euro voor de verduurzaming van woningen met achterstallig onderhoud. Samenwerking in deze aanpak wordt cruciaal. Woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners zullen samen met de gemeente de aanpak tot een succes maken. CDA is blij met de speciale aandacht voor jongeren en scholen in het plan. Kleinere klassen zijn daarbij cruciaal van het CDA betreft. 

Op verzoek van onder meer het CDA debatteerde de gemeenteraad woensdag opnieuw over de onrust rondom de huisvesting van ex-gedetineerden in de Paasbergflat. De gedetineerden komen er niet. Maar de terugblik op het handelen vanuit het college in relatie tot het geldende bestemmingsplan verdient niet de schoonheidsprijs. Eerder verloor de gemeente een rechtszaak van de stichting Onderdak om een groep mensen in de flat te huisvesten. Na uitspraak van de rechtbank heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen voor ombouw tot appartementencomplex. Raadslid Jan Hutten:  ‘het CDA vindt het belangrijk dat ook kwetsbare inwoners een kans krijgen. Maar niet in grote concentraties zoals in de Paasbergflat was bedacht. Het CDA is geïnteresseerd met welke schadeclaim de gemeente rekening moet houden’.  De wethouder kon hierop nog geen uitspraak doen, maar wel dat al 600.000 euro aan Stichting OnderDak is uitgekeerd. Bij het plaatsen van kwetsbare inwoners moet de gemeente goed kijken naar de draaglast van de wijk. Hutten: ‘Voor het CDA blijft altijd het uitgangspunt: voor iedere Arnhemmer moet, al dan niet met stevige begeleiding, plek zijn in onze stad. Maar wel in reguliere woningen en kleine groepen tot 6 personen met begeleiding.’ Het CDA heeft samen met D66 twee moties ingediend om in toekomstige situaties via duidelijke kaders te kunnen handelen. Aanvullend wacht de fractie met interesse af hoe de procesgang met Stichting OnderDak verloopt. Kijk hier naar de bijdrage van Jan Hutten in de raadzaal: Debat over handelen college bij Paasbergflat – YouTube

De gemeenteraad van Arnhem heeft woensdagavond de motie ondermijning van het CDA unaniem aangenomen. De motie vraagt de burgemeester de perspectiefnota 2022-2025 aan te passen en niet te wachten op een nieuw college om te komen met een Plan van Aanpak om ondermijning bij de wortels aan te pakken. Dit moet voorkomen dat mensen worden gechanteerd, de drugshandel welig tiert, jongeren het verkeerde pad op gaan en verdere vermenging van boven- en onderwereld in Arnhem. Het CDA wil een samenleving waarin dit soort uitwassen met hand en tand worden bestreden. Ondermijning ontwricht al jaren de Arnhemse gemeenschap en de gemeenteraad wil dan ook nu actie. Het plan moet in samenspraak met maatschappelijke organisaties, de politie, justitie en anderen tot stand komen. Daarbij wil Arnhem leren van gemeenten die verder zijn. Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Uit een op 15 juni gepresenteerd onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat Arnhem flink aan de bak moet. Dit komt onder andere door een gebrek aan aandacht in zowel de gemeenteraad als het college van Arnhem. Dat was de reden voor het CDA om een motie in te dienen. En deze werd gisteren door de hele gemeenteraad unaniem aangenomen. Het college moet nu een plan van aanpak presenteren om tot een breed gedragen visie op ondermijning te komen. Het CDA neemt hiermee de kritiek van de Rekenkamer ter harte om als gemeenteraad de regie te nemen en dit de prioriteit te geven die ondermijning verdient.

Zeker 15 tot 20 procent van Arnhemmers verleent mantelzorg. Het CDA vindt het belangrijk dat er in Arnhem meer aandacht komt voor de positie van de mantelzorger zelf. Dit omdat er veelal geen sprake is van vrijwilligheid.  Afgelopen weekend bezocht een delegatie van het CDA de Mantzelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) organisatie in Arnhem. Daar kregen ze te horen dat het voor MVT moeilijk is om de mantelzorgers te vinden.  Raadslid Jan Hutten: ‘We weten dat MVT Arnhem in samenwerking met SWOA, Rijnstad, sociale wijkteams, huisartsen, onderwijs en bedrijven probeert de positie van mantelzorgers actief onder de aandacht te brengen. Zij zijn echter beperkt in haar inzet en middelen.’ Dat bleek ook toen een van de mantelzorgers haar verhaal deed, waaruit de stress en de druk op de mantelzorger duidelijk bleek. Ze kwam er pas na meer dan een jaar achter waar ze ondersteuning kan vinden voor ontlasting of respijtzorg. Hutten: ‘Vaak is er focus op, zorg en ondersteuning geregeld voor de inwoners aan wie zorg wordt verleend. Waarbij de mantelzorger zelf vaak wordt vergeten, geen ondersteuning krijgt en hierdoor zelf risico loopt op langdurige uitval en ziekte.’ ‘Met een motie willen we bewerkstelligen dat het college de staat van de (jonge) mantelzorger in Arnhem actualiseert en via meerjarig beleid komt met extra maatregelen ter betering van de positie van (jonge) mantelzorgers in Arnhem. Doel is eigenlijk om net voor de college onderhandelingen deze informatie te hebben. Dit zodat ook in het volgende coalitieakkoord hiermee actief rekening kan worden gehouden en we ook budget voor mantelzorgers zelf kunnen reserveren’, aldus Hutten.

In Kronenburg en direct rondom het winkelcentrum zijn plannen om 1.100 nieuwe woningen te realiseren. Op enkele punten in de wijk wordt extra groen aangelegd. Op basis van deze eerste schetsen zijn betrokken bewoners met raadsleden door de wijk gelopen om de plannen te bespreken. Namens het CDA was fractielid Jan Hutten aanwezig.  Kronenburg is op dit moment in Arnhem de meest versteende wijk. Tijdens de wandeling werd goed duidelijk dat er veel bestrating is en diverse pleinen en parkeerterreinen amper (of verkeerde) beplanting hebben. Hittestress is een belangrijk thema. De uitstraling van de wijk is ook niet wat je de bewoners toewenst. In de eerste opzet van de plannen geven de bewoners aan dat er veel teveel sociale huur in opgenomen is. Kronenburg is qua samenstelling al een kwetsbare wijk met te weinig koopwoningen. Voor het CDA is het van belang dat de balans koop en huur in de wijk verbeterd. Ook moet er aanzienlijk meer groen worden gepland en moet de uitstraling verbeteren. Waar mogelijk moeten auto’s (zeker bij hoge woontorens) onder het maaiveld. Dit kost uiteraard de ontwikkelaars extra geld, maar 1.100 nieuwe woningen in een wijk als Kronenburg lijkt teveel. Aan de randen is best nieuwbouw en hogere bouw mogelijk maar het CDA vindt het belangrijk dat de draagkracht én de uitstraling van de wijk de komende jaren aanzienlijk verbeterd. Hierop zullen de plannen van Wereldhave (2/3e van de uitbreiding is voor hun rekening) kritisch worden beoordeeld, in nauwe afstemming met de wijkbewoners. De rondleiding heeft het CDA een goed beeld gegeven van zowel een aantal goede ontwikkelingen, als de kwetsbaarheid van de wijk.

Uit onderzoek blijkt dat het CDA Arnhem, samen met de VVD, het beste scoort over de brede lijn met ons detailhandelsbeleid. Dit heeft Detailhandel Nederland per mail laten weten. Detailhandel Nederland heeft in 12 gemeenten onderzoek gedaan naar de inhoud van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Met name het idee om de openingstijden in de avonden te verruimen, in plaats van een openstelling op zondagochtend, wordt zeer gewaardeerd. Het onderzoek heeft zich gericht op 5 specifieke onderdelen: – Ruimtelijke Ordening en Leegstand – Lokale Lasten – Parkeren en bereikbaarheid – Openingstijden – Veiligheid De belangenbehartiger concludeert: Met name VVD, CDA en lokale partijen scoren over de brede lijn van detailhandelsbeleid het best. D66 komt uit het onderzoek naar voren als kampioen ondernemersvrijheid. Ook bij de aanpak van leegstand komt de partij als beste uit de bus. Daar staat tegenover dat veiligheid een blinde vlek lijkt te zijn voor deze partij en ook op het gebied van bereikbare winkelgebieden scoort de partij minder goed. Het hele rapport lezen? Dat kan. Bij elk onderwerp bekijkt u het kopje Arnhem, om daar de analyse door te nemen: KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE RAPPORT Detailhandel Nederland behartigt de collectieve, sociale en economische belangen van álle Nederlandse winkeliers. Groot en klein, met fysieke winkels en webwinkels. In de Nederlandse detailhandel werken in totaal ruim 780.000 mensen in 100.000 winkels, zowel bij winkels van zelfstandige ondernemers als bij grootwinkelbedrijven. Daarmee is de detailhandel de grootste werkgever van Nederland. De omzet van de Nederlandse detailhandel bedraagt jaarlijks € 98 miljard.

Vorig jaar heeft Henk Montfrooy, raadslid van het CDA, via een motie gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Jansbeek vanaf het luwe gedeelte van het Gele Rijders Plein naar boven te halen. Dat blijkt zeer zeker mogelijk te zijn. Het college heeft in een van haar raadsbrieven aangegeven dat het bovenhalen van de Jansbeek vanaf het tracé Gele Rijders Plein tot aan de Beekstraat zeker tot de mogelijkheden behoort. Henk Montfrooy: “We zien op de plekken waar de Jansbeek nu al tevoorschijn is gekomen dat daar een hele andere omgeving ontstaat. Een waardevolle toevoeging aan onze steeds aantrekkelijkere binnenstad”. Uit gesprekken met de provincie Gelderland en het Waterschap Rijn-IJssel is gebleken dat zij zeer positief zijn over dit project, maar dat zij een co-creatie verwachten van de gemeente. Uit een recente raadsbrief blijkt nu dat er een positief saldo van 4,6 mio rest uit het project “Zuidelijke binnenstad” en dat deze middelen beschikbaar blijven voor ontwikkelingen in de binnenstad. Het CDA raadslid vervolgt: “De kans om dit project te verzilveren ligt binnen handbereik door samenwerking met provincie, waterschap en mogelijk het Rijk. Door het aangaan van een co-creatie zouden de kosten voor de gemeente uitkomen op ongeveer één derde (8 ton tot 1 miljoen) van het totaal. Een prachtige kans om bij te dragen aan verdere ontwikkeling, uitstraling en beleving van de binnenstad”.  Montfrooy diende namens het CDA een motie in bij de gemeenteraad op 5 maart die oproept om een concreet plan uit te werken in samenwerking met de provincie, het Waterschap en mogelijk het Rijk voor wat betreft de cofinanciering en de gemeentelijke bijdrage te financieren uit het positieve resultaat van 4.6 miljoen euro. Deze motie werd met 24 stemmen vóór en 13 stemmen tegen aangenomen. Een mooie kers op de taart voor Henk Montfrooy, voor wie het zijn laatste besluitvormende raadsvergadering is.  

Aanstaande woensdag wordt er door verschillende politieke jongerenorganisaties een debat georganiseerd, “De grote waarom moet ik stemmen show – jongerendebat“. Namens het CDA zal Scott van den Broek, voorzitter van het CDJA Arnhem en nummer 5 op de kandidatenlijst in debat gaan over verschillende thema’s. Bij iedere verkiezing is de opkomst van jongeren een belangrijk thema. Voor het CDJA is het belangrijk om de betrokkenheid onder jongeren te vergroten. Naast het meedoen aan scholenprojecten, kan een debat met relevante thema’s daaraan bijdragen. Dit is wat Scott voor Arnhem wil: De leukste stad om op kamers te wonen Voor het CDA en het CDJA is het van groot belang dat Arnhem nog leuker wordt om op kamers te wonen. Samen met anderen heeft Scott zich in het verleden ingezet om Arnhem aan te sluiten op het nachtnet en zijn er door de CDA fractie in Arnhem raadsvragen gesteld over dit onderwerp. Horeca Een nachtnet is natuurlijk nodig omdat mensen naar Arnhem willen komen. Voor bezoekers en Arnhemmers, is het belangrijk om een goed aanbod te hebben met horecazaken die lopen. Scott wil dat de ondernemers zoveel mogelijk ruimte krijgen om de bezoekers te kunnen bedienen naar wens. Daarvoor is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt om de veiligheid van bezoekers, personeel en hulpdiensten te garanderen. De gemeente Arnhem moet ondernemers niet dwars zitten en duidelijkheid geven, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Een divers winkelaanbod Arnhem is meer dan horeca alleen. Of je nou vanuit Dieren met de trein gaat om in het centrum te shoppen, of naar de stad gaat omdat je familie op bezoek komt, Arnhem moet aantrekkelijk zijn om te shoppen. Daarom is het belangrijk dat er een gevarieerd winkelaanbod is, wat onderscheidend is van de rest. Hoe leuk de grote ketens ook zijn, daar kun je in iedere stad heen. Bereikbaar Op welk moment je ook naar het centrum of ergens anders in Arnhem wil gaan, het is belangrijk dat je er ook kunt komen. Daarom heeft het CDA Arnhem zich in het verleden ingezet om vanaf Velperplein met de taxi te kunnen gaan en is het van belang dat er genoeg parkeerplekken, OV-verbindingen en fietspaden zijn. Het centrum op slot gooien door alle auto’s te verbieden vinden we geen goed idee. Woensdag 21 februari kun je Scott live zien van 19:30 tot 22:30 in Rozet om hem alles te vragen wat je altijd al hebt willen weten. Mailen kan ook natuurlijk.

Vanavond was in de gemeenteraad de Koopzondag onderwerp van gesprek. Er ligt een voorstel om de beperking op koopzondagen te schrappen. De gevolgen daarvan kunnen een zware impact hebben op de kleine lokale ondernemers. De beperking van de koopzondagen geldt voor de ochtend en de feestdagen, circa 8 op jaarbasis. Omgerekend 250 uur per jaar extra, dat terwijl het aantal openingstijd van maandag tot en met zaterdag reeds 5.616 uren bedraagt. Kortom, het schrappen van de beperking is een aanvulling van 4%. Het CDA heeft daar zorgen over. Kleine lokale ondernemers verliezen steeds meer terrein ten opzichte van de grote ketens en supermarkten. Ook kunnen kleine ondernemers hun deuren vaak niet extra openen omdat kosten dan groter zijn dan hun omzet. Dit, samen met de steeds verder groeiende online bestedingen maakt dat het CDA vreest dat een verruiming van de koopzondagen zal resulteren in een binnenstad waar het merendeel van de  winkels gesloten is. Commissielid Jan Hutten van het CDA spreekt erover: “Arnhem kent de op-één-na beste binnenstad van Nederland, dit is onder andere te danken aan het aanbod van diverse kleine, gespecialiseerde ondernemers uit Arnhem en de directe omgeving. Het is van groot belang dat het niveau van de binnenstad op dit goede peil blijft en wij zien dat niet gebeuren door het schrappen van deze beperking”. Voorstanders vinden dat de openingstijden aan de ondernemers zelf horen te zijn en dat deze ondernemers met elkaar afspraken dienen te maken. Dit biedt echter geen garantie dat deze afspraken zullen leiden tot een grote meerderheid aan geopende winkels. Hutten vervolgt: “Het aanzien van de binnenstad is van groot belang en het bestaan van de kleine ondernemers nog belangrijker. Het behoud en bescherming van deze ondernemers staat voorop en het CDA heeft zorg voor een aantrekkelijke en vitale binnenstad”.

foto Autoblog.nl Parkeren op foute plekken of niet betalen. Veelal ergernissen van inwoners, maar hoe pakken we dat effectiever aan? Het CDA heeft hier vorige week schriftelijke vragen over gesteld aan het College. Henk Montfrooy, raadslid van het CDA, stelde vorige week schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouder. Henk vertelt: “Voor veel mensen een doorn in het oog, fout parkeren, daarbij komt ook dat veel auto’s worden geparkeerd in “betaald parkeren” zone’s, zonder ook daadwerkelijk te hebben betaald. Daar zetten wij als gemeente handhavers op in.” Meerdere gemeenten werken tegenwoordig met Scanauto’s. Onder andere de gemeentes Delft, Groningen, Haarlem, Zwolle, Eindhoven en de vier grote steden werken al met deze Scanauto’s. Deze Scanauto’s moeten, net als handhavers, gewoon bekostigd worden, maar zijn efficiënter vanwege de snelheid waarmee zij zich door de stad kunnen bewegen, waarna handhavers alsnog naar de desbetreffende auto kunnen. Het CDA raadslid vervolgt: “De Scanauto rijdt ons langs alle geparkeerde auto’s en kan bekijken of een auto verkeerd geparkeerd staat of überhaupt niet betaald heeft. Als dan handhavers op scooters daar vervolgens heen gaan, kan worden geconcludeerd of deze persoon net aan het betalen was of dat er inderdaad niet betaald is. Dit werkt goed in andere steden”. Het CDA denkt dat dit een mooie invoering zou zijn in Arnhem. “Dubbelop? Integendeel, handhavers die daarmee vrij komen kunnen worden ingezet op hele andere plekken in de stad en de gemeente ontmoedigt het zo genoemde “cowboy” gedrag. Zo kunnen we ongewenst parkeren efficiënter en effectiever aanpakken”, aldus Henk. In verband met een technisch probleem laden foto’s op dit moment niet.

foto: youtube.com Het CDA diende 27 november een motie in samen met Verenigd Arnhem om de nationale vlag zichtbaar in de raadzaal van Arnhem te positioneren. Helaas kwam het niet zover. In navolging op de Tweede Kamer waar, op de Partij voor de Dieren na, alle fracties instemden met het aanbrengen van de nationale driekleur, het bekende rood – wit – blauw, opperde het CDA bij monde van fractievoorzitter Gerben Karssenberg tijdens de behandeling van de MJPB om een vlag in de raadzaal te plaatsen. Verheugd waren wij natuurlijk toen wij zagen dat Verenigd Arnhem hier vorige week een motie voor indiende. Als CDA konden we niet anders dan het mede indienen. Het debat was kort. “Wij zijn er voor alle nationaliteiten” en “symbool politiek” klonk het vooral. Deze vlag betekent toch niet dat daarmee andere nationaliteiten worden genegeerd? Deze vlag staat voor onze verworvenheden, onze vrijheden. Daar mogen we best trots op zijn. Trots op waar wij met zijn allen voor staan. Symbool politiek, wellicht, maar daar is niks mis mee, dat is het Gaybra-pad ook. Die koesteren wij puur om te laten zien dat wij open zijn, tolerant en dat iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie hij/zij wenst te zijn, ongeacht geaardheid. Dat geldt natuurlijk ook voor welke afkomst, achtergrond of leeftijd iemand heeft. In Nederland, in Arnhem, zijn wij vrij. Het was voor fracties ook een ingewikkelde discussie, zo bleek uit de stem resultaten.

Na het debat over de bestuurscultuur maandag 30 oktober volgde er een motie van wantrouwen voor SP wethouder Gerrie Elfrink.Deze vond geen meerderheid in de raad. De oppositie partijen PvdA, VVD, GL, Arnhem Centraal, CU en de Partij voor de Dieren dienden deze motie in na de beantwoording van het college over het rapport “patronen van politiek” over de bestuurscultuur in Arnhem.De wethouders gingen daar ieder afzonderlijk op in.De beantwoording van wethouder Gerrie Elfrink was volgens deze partijen niet voldoende. Herhaaldelijk werd hem de vraag gesteld: “Erkent u de bevindingen uit het rapport en wat gaat u daaraan doen”, waarop de wethouder meermalen aangaf het te betreuren als men hem offensief en agressief zou ervaren en graag een bijdrage wilde leveren aan het verbeteren van de bestuurscultuur.Hij bestuurt naar eigen zeggen met een enorme betrokkenheid bij Arnhem en voor de publieke zaak. “Vanuit die gedrevenheid werk ik zo hard mogelijk, het kan best zijn dat ik vanuit die gedrevenheid over tenen ben gereden. Als dat zo is bied ik daarvoor mijn excuses aan. Het spijt mij oprecht als mensen dat zo voelen”, hij vervolgt: “We moeten samen op zoek gaan naar een bestuursstijl waar men zich beter in voelt, ook ik moet dat doen”. Het CDA heeft al aangegeven dit debat voorbarig te vinden.Er lag een handreiking, het college wilde met de fracties persoonlijke gesprekken om te inventariseren wat de belevingen precies zijn en om heldere vervolgstappen te concretiseren.Daarbij is het CDA ook van mening dat de beantwoording van dhr. Elfrink volstaat. De tijd zal het leren of er ook daadwerkelijk een verandering in de bestuurscultuur zal plaatsvinden, maar die kans moeten we wel willen geven.De motie werd verworpen met 17 stemmen voor en 20 stemmen tegen.D66, SP, CDA en Verenigd Arnhem stemden tegen. CDA Fractievoorzitter Gerben Karssenberg ging na het debat in gesprek met Omroep Gelderland.klik >> HIER << voor de beelden

Ine van Burgsteden, zittend wethouder, wordt de lijsttrekker van het CDA bij de raadsverkiezingen in maart 2018. Zo oordeelde de algemene ledenvergadering unaniem op donderdagavond. Op plaats 2 staat CDA raadslid Klaartje van Dillen; Op plaats 3 staat Rode Kruis voorzitter en voormalig provinciale staten lid Jan Hutten; Op plaats 4 staat oud bestuursvoorzitter Martijn Bax; Op plaats 5 staat fractiemedewerker en voorzitter van het CDJA Arnhem Scott van den Broek; Op plaats 6 staat strategisch bestuursadviseur van de gemeente Helmond David de Vries. Lijsttrekker Van Burgsteden is zeer verguld met het vertrouwen dat de leden in haar stellen. “Ik vind het een grote eer dat ik weer lijsttrekker mag zijn voor het CDA in Arnhem. Ik besef mij, dat het een grote verantwoordelijkheid is om deze klus te mogen klaren. Ik zet mij graag in samen met de andere kandidaten, als een team, met hart en ziel voor deze fantastische stad.” Ine van Burgsteden werd in december 2006 raadslid waarna zij een lange periode het gezicht van de CDA fractie was als fractievoorzitter. Sinds mei 2014 is zij wethouder. “Het CDA heeft nu een kandidatenlijst waar bekende en nieuwe gezichten op staan. Wij hebben erg veel zin om een positieve campagne te voeren. We zullen laten zien dat Arnhem een stad is waar je je thuis mag voelen, om trots op te zijn, en de inwoner er voor het CDA er toe doet. Met alle kandidaten die zich inzetten voor de toekomst van Arnhem met ambities waar de inwoner zich in herkent.” Martijn Veldboer, bestuurslid van CDA Arnhem licht de lijst toe: “Voor de eerste 6 plaatsen is gezocht naar kandidaten met kwaliteit en potentie om namens het CDA raadslid te zijn in de gemeenteraad van Arnhem. De eerste 6 personen van de advieslijst betreft een groep die bestaat uit 2 vrouwen en 4 mannen in de leeftijd tussen  de 26 en 50 jaar, met ieder een eigen achtergrond, expertise en ervaring. Het CDA gaat vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet. Het verkiezingsprogramma wordt binnenkort gepresenteerd.

Afgelopen maanden heeft Dhr. Prof. Frissen zich verdiept in een onderzoek naar de Arnhemse bestuurscultuur. Hij heeft gesprekken gevoerd met bestuurders en fracties en heeft aan de hand van deze gesprekken het rapport “Patronen van politiek, de Arnhemse bestuurscultuur in meervoud” ontwikkeld. Na de openbaring van dit rapport vorige week, is het maandag 9 oktober in de openbaarheid besproken op het stadhuis door de gemeenteraad. Voor het CDA komt de uitslag van het onderzoek niet als donderslag bij heldere hemel. Er wordt een spiegel voorgehouden waarbij zeer sterke herkenningspunten zichtbaar zijn geworden. “Met enig inbeeldingsvermogen kan men wel stellen dat wij tijdens de raadsvergadering twee weken geleden het rapport aardig hebben nagespeeld” aldus CDA fractievoorzitter Gerben Karssenberg. Zaken als dualisme, houding en gedrag van bestuurders, de rol van de raad, het kwam allemaal voorbij. Eenvoudig zou zijn om deze bevindingen op anderen te projecteren, maar het CDA kijkt ook kritisch naar zichzelf. Als fractie is het CDA ook onderdeel van het geheel en heeft ook decennia lang bijgedragen aan de bestuurscultuur hedendaags, altijd met goede bedoelingen, maar dat verplicht ons nu wel om ook de handschoen op te pakken en een bijdrage te leveren aan de bestuurlijk hygiëne. Karssenberg vervolgt: “Dit onderzoek gebiedt ons om de inhoud te bespreken met een ander, dat kan in de openbaarheid, maar ook informeel, met een kop koffie. Laten wij als stadsbestuur en de gemeenteraad niet wegduiken voor deze reflectie, een half jaar voor het einde van deze bestuursperiode, maar laten wij deze gesprekken voeren in opmaat naar de volgende. Wellicht kunnen wij het komende college en raad wel iets meegeven. Wanneer wij nu met zijn allen constructief handelen in de bestuursorganen, wij de democratie hoog in het vaandel hebben, daarnaar handelen en elkaar waardig behandelen, wordt Arnhem daar alleen maar beter van. Geen oorlog in de raadzaal of daarbuiten over projecten en vermeende machtsspelletjes, maar een gewoon debat over principes, normen, waarden en idealen”. Het CDA doet een appel op burgemeester Marcouch als voorzitter van de raad om die rol met voortvarendheid en vastberadenheid op te pakken. Wij zien graag dat de burgemeester samen met de raad het initiatief neemt om de conclusies en aanbevelingen van dit rapport verder te doordenken en er een route naar betere verhoudingen binnen de raad, tussen raad en college en binnen het college mee te bewerkstelligen. Het CDA draagt daar, vanzelfsprekend, graag aan bij. Het CDA is voorts van mening dat Arnhem ermee scoort dat haar raad unaniem heeft besloten dit onderzoek te houden. De uitkomst echter scoort in den lande niet zo goed. Van collega’s krijgen wij bij het CDA ook te horen: “lekkere politiek daar in Arnhem”. Wanneer wij nu gezamenlijk deze uitkomsten aannemen, ermee aan de slag gaan en over tien jaar een nieuw onderzoek laten doen, laat dan de uitkomst zijn: “het spreken met de bestuurders en de volksvertegenwoordigers is een feestje geworden”.

De afgelopen maanden en weken is de komst van een Euroscoop in het Olympus sport- en leisurecluster in Arnhem-Zuid besproken in de raad. Dit onderwerp passeerde al drie keer eerder de revue en het CDA ziet dit als broodnodige impuls voor het zuiden van onze stad. CDA raadslid Klaartje van Dillen licht toe: “We zijn al langer opzoek naar een invulling voor deze locatie en we zijn het er allemaal over eens dat we in Arnhem-Zuid met een stevige impuls moeten komen.´ Zo zal de komst van een Euroscoop met naar verluid 10 zalen bijdragen aan de werkgelegenheid en aan de vitaliteit van zuid. Maar liefst 2300 stoelen om te bedienen, aangevuld met mooie horeca en een locatie voor grote groepen met evenementen. Dat er recentelijk intensief is samengewerkt met Pathé is een feit, echter tonen onderzoeken aan dat deze bioscoop 40% boven prognose presteert en dat de komst van Euroscoop daar wat vanaf snoept is ook een feit. Dat is ondernemen, maar toont ook aan dat er alsnog een positieve prognose voor zowel Pathé en de binnenstad, als wel Euroscoop en het zuidelijke deel van de stad schetst. Wij hebben er vertrouwen in dat de markt niet vol is – en zijn van mening dat dit initiatief van een ondernemer, ons vertrouwen waard is. “Het is voor Arnhem een uitgelezen kans om te tonen dat onze belangstelling niet ophoudt bij de oevers van de Rijn” aldus Van Dillen, “de cijfers zijn veelbelovend, wij schatten in dat Euroscoop een prachtige toevoeging is voor heel Arnhem”.

Nadat vorige week maandag in de informatieve ronde op verzoek van het CDA, PvdA en SP is gesproken over het Mantelzorg Compliment*, is afgelopen maandag in de raad een motie aangenomen die we hebben ingediend met de fracties van CDA, PvdA, SP, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Verenigd Arnhem. De motie “De keus is aan de mantelzorger” stelt de mantelzorger in staat om zelf een keuze te maken om het compliment te ontvangen als geldbedrag ofwel als cadeaukaart in de vorm van “Dit is PAS Arnhem” waar een bedrag op staat dat is te besteden bij aangesloten aanbieders uit de stad. “Het CDA wordt warm van mensen die zorg voor elkaar dragen” zegt CDA raadslid Klaartje van Dillen, “de mantelzorger verdient een cadeau, waar hij of zij ook echt wat mee kan”. “Positief is dat er steeds meer bedrijven deelnemen aan Dit is PAS Arnhem, maar het aanbod is nog te klein, daarom moet het ook mogelijk zijn dat er een geldbedrag gegeven kan worden zodat de mantelzorger die het compliment ontvangt het bedrag ook kan uitgeven aan iets waar hij/zij ook echt baat bij heeft”, aldus Klaartje van Dillen. De gemeente dient wel te blijven promoten en te zoeken naar nieuwe aanbieders, ook moet het duidelijk zijn voor de ontvangers van mantelzorg dat de mogelijkheid er is om een “compliment” aan te kunnen vragen voor de zorgverlener. We zijn een goede weg ingeslagen, maar we zijn er nog lang niet. We verwachten uiterlijk 1 november een uitvoeringsplan van het college. * Het Mantelzorgcompliment is een jaarlijkse waardering van de gemeente voor mantelzorgers. Heeft u mantelzorg en verdient uw mantelzorger een compliment? Geef dan een mantelzorgcompliment-card cadeau ter waarde van €150. Deze kunt u hier aanvragen

woensdag 16 november jl. heeft er in Theater het Hof in het Spijkerkwartier een debat plaatsgevonden over het Referendum Stadsblokken/Meinerswijk. Dit debat werd door het CDA, D66, VVD, PvdA en de SP georganiseerd. Oud-wethouder uit Nijmegen Henk Beerten, fungeerde als debatleider en begon de avond met de komische woorden: “Ik ben oud-wethouder in Nijmegen en heb niks met Arnhem, ik ben echt onafhankelijk” Op deze avond waren zowel voor- als tegenstanders aanwezig. Het werd een verhelderende avond, welke in goede orde verliep. Soms liepen de emoties hoger op, daar zorgt een debat voor waarin sommige partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, maar dhr. Beerten heeft prima werk verricht en heeft het netjes weten te houden. De avond werd dusdanig ingericht dat politieke partijen hun mening in een 2 minuten durende “pitch” konden verkondigen. De meeste partijen zijn, net als het CDA, voorstander van het “Eilandenplan 2.0”, Groenlinks is echter nog geen voorstander van de plannen. Zij hebben de laatste weken in de raadzaal en op social-media ook hun ongenoegen uitgesproken. Echter is een zaak kenmerkend voor de “NEE” stemmers. Er wordt voortdurend gesproken over een alternatief, deze ligt er echter niet. Ook kan het alternatief bij verschillende gelegenheden niet toegelicht worden door de tegenstanders. Zorgen over water dat eventueel in noodsituaties stijgt zijn begrijpelijk, vandaar dat er een zogeheten “nevengeul” wordt gecreëerd, waardoor eventueel overtollig water goed opgevangen en verlegd kan worden. Daarnaast is ook het Waterschap betrokken bij deze ontwikkelingen, zij werken verschillende onderzoeken uit. Wanneer plannen het gebied en eventuele omwonenden in gevaar zouden brengen zouden deze plannen als vanzelfsprekend ook geen doorgang vinden. KWP (Kondor Wessels Projecten) is project ontwikkelaar en tevens eigenaar van ruim 52% van het gebied. Zij willen graag het gebied ontwikkelen en de woningbouw uit het plan voorziet hen van de inkomsten om het totale plan te financieren. Het gebied is op dit moment en verval en daar kan de gemeente een verandering aan brengen, door in te stemmen met het Eilandenplan 2.0 De woningbouw betreft een klein deel van het totale gebied, namelijk zoals Henk Montfrooy aangaf, “4 voetbalvelden bebouwing en cultuur, voor 396 voetbalvelden natuur”. In ruil voor deze 4 voetbalvelden met woningen, ontwikkelt KWP het volledige gebied EN schenkt deze aan de gemeente. Dat betekent dat er een kilometers lang stadstrand, ruimte voor waterrecreatie (niet motorisch), een drijvend podium en nog veel meer komt. Daarnaast betekent dat ook dat de gemeente als eigenaar eindelijk het gebied ook kan onderhouden. Als CDA vinden wij dat we daar trots op mogen zijn. Voor het CDA staan rentmeesterschap en verantwoordelijkheid voorop. Door op deze manier een mooi stuk natuur te kunnen behouden nemen wij als gemeente de regie weer in handen en creëren we een mooi stuk natuur, toegankelijk voor alle Arnhemmers. Het CDA zal op 30 november VOOR het Eilandenplan 2.0 stemmen. Laat het gebied niet nog decennia lang verloederen en stem ook “JA”!

Hij stelde de volgende vijf punten: 1. Er moet een breder verhaal komen over waarom het goed is voor Arnhem dat de parels Oostpol en Introdans eventueel tot nieuwe huisvesting dienen te komen, evenals waarom op die plek aan de gracht, met het stadstheater. 2. Draagvlak voor het project is van groot belang volgens het CDA, daarom is het bij de uitwerking ook van belang dat de samenwerking tussen de beide partijen Oostpol en Introdans wordt toegelicht. 3. Een investering uit eigen middelen van 32 miljoen voor nieuwbouw, kan de gemeente niet dragen, maar er dient wel toegelicht te worden wat de gemeente kan bijdragen, wat de partners kunnen bijdragen en wat eventuele andere overheden kunnen bijdragen. Het financiële aspect in het algemeen mag beter onderbouwd worden. 4. Ook draagvlak bij de bewoners en de huurders verdient beter toegelicht te worden, om aan te geven hoe de betrokkenheid van deze groeperingen precies is. 5. Ook een “nul scenario” dient toegevoegd te worden aan de plannen, als nieuwbouw niet de oplossing is, wat moet er dan gebeuren met de instellingen op de huidige plek? Encore Wethouder Gerrie Elfrink prees de nuchtere beschouwing van het CDA en sloot volledig aan bij deze opmerkingen. Gelukkig krijgt het college hiertoe ook de kans, de motie van VVD, PvdA, ChristenUnie, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderen Partij haalde geen meerderheid in de raad. Het CDA ziet een nieuw voorstel graag tegemoet.

Op Facebook zien we ze nu over ons scherm voorbij komen: jouw jaar in een vogelvlucht. Ook ik heb mijn fotoboek ‘leeggemaakt’ en zo kwam mijn 2015 voorbij. Het was wel een jaar… Een jaar dat begon met de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem en waar ik aanstaande jaar ook weer mee van start ga. De nieuwjaarsreceptie wordt nu samen met de stad georganiseerd, drie bedrijven hebben zich voor de aanstaande editie aan dit evenement verbonden zodat de traditie en vorm gewaarborgd is. Een jaar waar tijd was voor vriendschap, lekker eten en een goed glas. Een jaar waarin ik Arnhemmers in het zonnetje mocht zetten voor vrijwillig gedane inspanningen. Een jaar waar 2 James’en werden geboren bij 2 vriendinnen van mij. Een jaar met jonge bezoekers op mijn kamer, kinderen van mijn collega’s, altijd dol op de koe en de koektrommel, en jonge mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek en kwamen snuffelen aan het bestuurderswerk. Een jaar waar we als college te gast waren voor onze collegevergadering op bijzondere locaties zoals St. Hubertusslot in Park de Hoge Veluwe, en in aan een tafel in een tijdelijke B&B tijdens het leegstandsevenement Ruimte Koers. Een jaar van handjes uit de mouwen om anderen eens te verwennen. Een jaar van bomen planten, beelden onthullen, openingen van nieuwe initiatieven zoals stadsevenementen, en horecalocaties waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid worden om verdere stappen te maken. Een jaar waar we met andere Airborne gemeenten het herinneringstoerisme rondom de Slag om Arnhem in gezamenlijkheid steviger neer hebben gezet. Een jaar waar ik als eerste de waterstofauto van de Gemeente Arnhem mocht rijden. Een jaar waarin ik steeds beter balanseer tussen werk, privé en ontspanning. Een jaar van nieuwe ontwikkelingen zoals het terugbrengen van de Europese rivierkreeft in de bronnen van Arnhem (en ja, ze zijn te eten, formaat voorgerecht, maar daar nu niet voor bedoeld), hennep zaaien voor onder andere textiel. Een jaar van veel werkgevers, ook Vitesse bezoeken en bevragen op de behoefte die zij hebben, en waar wij ze kunnen helpen voor het invullen van vacatures voor mensen die iets meer begeleiding nodig hebben om werk geschikt te maken. Werkgevers willen hier graag aan bijdragen en wij worden steeds beter in het ondersteunen hierin. Een jaar waarin ikzelf, maar ook De Gelderlander mij optimistisch vindt. Een jaar waarin groene belangengroepen elkaar vonden in het netwerk GroenArnhem. Een jaar waarin ik de Rijnkade, de entree voor onze cruisegasten, nog steeds niet optimaal vindt. Een jaar waarin we nieuwe bedrijven in Arnhem mochten verwelkomen. Een jaar waarin mijn neefje voor het eerst in de F-jes zijn eerste grote verliezen, maar ook enorme overwinningen mocht behalen op het voetbalveld. Een jaar waar we kunnen zeggen dat in Arnhem een oerbos tot ontwikkeling komt, we stoppen met actief beheer, houden alleen de wandel- en ruiterpaden veilig begaanbaar. Wij gaan het resultaat niet meer meemaken, maar de jong geborene dit jaar wel. Een jaar waarin we de relatie met het Waterschap Rijn IJssel nog inniger hebben gemaakt, er stroomt nu een beek bij Insula Dei en met een ronde op de fiets door de stad hebben we de water- en hittestressopgaven van Arnhem laten zien, speerpunten ook voor het waterschap. Een jaar van feestelijkheden rondom het gouden huwelijk van mijn ouders en het prille huwelijksgeluk van Mr. & Mrs. Van Dillen: Klaartje (CDA fractielid) en Frans. Een jaar van mooie ontvangsten zoals bij Bronbeek, voelde alsof we bij een ambassade op bezoek waren, en ontvangsten verzorgen op Warnsborn waar de Common Grounders kennismaakten met Veluwe op Arnhemse grond en onze gemeentelijke filosofie Van Wijken Weten waar we de inwoners centraal stellen en ze daar 100 miljoen Euro voor vrijmaken. Een jaar van prijsuitreikingen en lancering van boeken en magazines. Een jaar van mijn huis weer up-to-date brengen, thuiskomen is nu nog fijner. Een jaar waarin ik deelgenoot was van veel bijzondere Introdans momenten, zoals premières van prachtige balletten, maar ook de Gouden Zwaan voor Roel Voorintholt. Een jaar waarin gestart is met rode lopers voor de binnenstad, als eerste het Johnny van Doornplein. Een jaar omringt met kinderen bij het voorlezen en introducties van Nederland- en Engelstalige Airborne Doeboeken, zodat de herinnering van de Slag om Arnhem in leven blijft en het besef dat vrijheid een groot goed is. Een jaar waar vrijheid en tolerantie heel dichtbij komt met de komst van vluchtelingen naar de Koepel, de warmte en gastvrijheid van buurtbewoners en ondernemers hartverwarmende ervaringen zijn. Een jaar waarin gestart werd met bouw van woonprojecten, voorzieningen, maar ook de campagne ‘Staan voor een Baan’. Een jaar waar ik weer trots was op mijn vriendin die zich met hart en ziel inzet voor Orange Babies, op de fiets in Afrika en in Nederland achter haar PC of in gesprekken. Een jaar waarin mijn oude werktas is vervangen voor een nieuwe. Een jaar van, niet heel uniek in mijn wethoudersleven, discussies, sparren en kennisdelen op allerlei gebieden bij organisaties, de gemeenteraad, college, de fractie en ambtelijke organisatie. Hèt jaar van de opening Arnhem Centraal en dè Huiskamer van Arnhem waar een gastvrij ontvangst in de stad een combinatie is van goede horeca en een complete VVV infobalie. Een jaar van veel handen schudden ter kennismaking, welkom en bevestiging van gemaakte afspraken. Een jaar waarin Arnhem in onze iconen Eusebius en ons eigen stadhuis 300 congresgasten mocht ontvangen voor het Nationaal Congres Openbare Ruimte. Een jaar waarin ik de landelijke en lokale media mocht halen. Een jaar waarin mijn jongste nichtje haar Plasdiploma haalde, zo knap! Een jaar waar walstroom aan de Rijnkade een feit werd, een begin voor het optimaliseren van deze kade voor de cruiseschepen en rust voor de bewoners aan de kade. Een jaar waarin we de laatste verjaardagen vieren in familiekring en proosten op de feestdagen en nieuwe jaar. Ik weet dat ik memorabele momenten ‘vergeet’, stomweg omdat ze niet in mijn fotoboek waren opgeslagen, maar wel in mijn geheugen. Zoals de tweede editie van de Bridge to the Liberation Experience,

Station Velperpoort krijgt een grote opknapbeurt, zowel het station zelf als de omgeving. Op aandringen van de CDA-fractie eerder dit jaar, komt er ook een lift. De fractie wilde dat de perrons beter bereikbaar worden voor mensen met een loopbeperking. Liften naar de perrons Al in 2014 stelde CDA-raadslid Henk Montfrooy dat Station Velperpoort een lift of hellingsbaan moest krijgen. “Je kunt in Arnhem geen station hebben met perrons die moeilijk bereikbaar zijn voor mensen met een loopbeperking,” aldus Montfrooy. Het College van B&W ging daarop in gesprek met ProRail over het station, en ProRail gaf een toezegging dat de lift er komt. Inmiddels is duidelijk dat de lift door ProRail wordt aangelegd tijdens de opknapbeurt van Station Velperpoort. Was die opknapbeurt eerst door ProRail gepland rond 2018, inmiddels blijkt dat deze pas ergens tussen 2020-2022 zal worden uitgevoerd. Wel is het budget inmiddels door ProRail vrijgemaakt: dat de lift er gaat komen is nu zeker. Verkeersveiligheid Velperpoort Naast de opknapbeurt van Station Velperpoort, inclusief lift, staat er ook een grote opknapbeurt van de directe omgeving van Station Velperpoort op de planning. Daarbij worden zowel het uiterlijk als (met name) de verkeersveiligheid verbeterd. Bij het opknappen van de omgeving heeft de gemeente gelukkig wel zelf de planning in de hand. Het opknappen kan daardoor al medio 2016 starten. Foto: Chris0693 (Own work) (CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

CDA wil samen met GroenLinks dat er tempo wordt gemaakt met het invoeren van de zogenaamde burgemeestersnorm. Deze burgemeestersnorm staat in het Arnhemse coalitieakkoord ‘Met de stad’, waarin is afgesproken dat de burgemeestersnorm wordt gehanteerd waar mogelijk. De burgemeestersnorm is bedoeld om te voorkomen dat managers en bestuurders van gesubsidieerde instellingen in Arnhem een hoger salaris krijgen dan wat de burgemeester verdient. CDA en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Fractievoorzitter Gerben Karssenberg (CDA) en raadslid Mark Coenders (GroenLinks) willen weten of inmiddels altijd die burgemeestersnorm gehanteerd wordt. Ook willen de twee partijen meer duidelijkheid over welke manieren er zijn om zo’n norm te hanteren. “Gemeenschapsgeld moet gaan naar de zaken waar het voor bedoeld is,” aldus GroenLinks-raadslid Mark Coenders. “En dus niet naar topinkomens.” Niet alleen in Arnhem is er een roep om een burgemeestersnorm. Ook de gemeente Rotterdam is hiermee bezig en stelt inmiddels een norm aan de salarissen bij zorgaanbieders. “Dit laat zien dat zo’n norm gewoon mogelijk is,” aldus CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Het is tijd dat de norm ook in Arnhem gaat gelden.” Al twee keer eerder stelde het CDA vragen over het invoeren van een burgemeestersnorm. Het college van B&W antwoordde toen – in 2014 – dat het college zo goed als mogelijk met de norm aan de slag gaat. Zo zei het college dat zij hier aandacht voor vraagt in overleggen met gesubsidieerde instellingen. Op dit moment, in 2015, is het nog onduidelijk wat deze gesprekken hebben opgeleverd. CDA en GroenLinks vragen het college welke resultaten er tot nu toe zijn. Bovendien willen CDA en GroenLinks weten welke mogelijkheden er allemaal zijn voor het werken met zo’’n burgemeestersnorm. Zo noemen zij het voorbeeld van gemeente Rotterdam. Wanneer daar het salaris van een medewerker van een instelling de norm overtreedt, wordt de instelling gekort met het bedrag dat de medewerker meer verdient dan de norm. Daarnaast zijn gecontracteerde zorgaanbieders verplicht hun salarisgegevens te verstrekken aan de gemeente Rotterdam. CDA en GroenLinks zijn benieuwd of deze werkwijze ook voor Arnhem mogelijk is.

Het is een veelbesproken onderwerp, de laatste tijd. Komt Focus Filmhuis op het Kerkplein, of zou het beter kunnen verhuizen naar het pand van het Rembrandt Theater? Dat gebouw komt leeg te staan wanneer Pathé naar een nieuwe bioscoop bij station Arnhem verhuist. Het CDA is een voorstander van het Filmhuis op het Kerkplein. Wij leggen graag uit waarom. Nieuwe koers na ArtA Het begon al vorig jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen. Toen bleek dat er geen meerderheid meer was voor ArtA. Dat betekende een nieuwe koers. Die koers kwam er: zowel het Museum als Focus mochten zelf zoeken naar een goed alternatief, met voor Focus als voorwaarde om die in die zuidelijke binnenstad te zoeken. Dat werd het Kerkplein. Het bebouwen van het Kerkplein is geen nieuw idee. Het Kerkplein is pas een plein geworden nadat er tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig was gevochten. In 2011 sprak de gemeenteraad over de wens om het gebied weer terug te brengen tot hoe het er eeuwen lang uit heeft gezien: bebouwd. Het voorstel van Focus Filmhuis past helemaal binnen dit idee van herstel van de zuidelijke binnenstad. Maar ook valt het plan van Focus geheel binnen de vastgestelde financiële mogelijkheden en binnen de cultuurnota Stroom. En het voegt bescheiden horeca toe op een zonnige plek. Wat wij als coalitie vroegen aan Focus, heeft Focus gedaan. Wat wil je als gemeenteraad nog meer? Kosten En de kosten? Natuurlijk kost nieuwbouw op het Kerkplein veel geld. Focus krijgt meer stoelen dan nu en komt in een prachtig nieuw gebouw, dat aan alle eisen van deze tijd moet voldoen. Als Focus in Rembrandt zou komen, zouden we een veel te groot gebouw hebben, dat om enorme investeringen zal vragen. De second opinion beloofde lagere kosten voor de Rembrandt-locatie, maar dit blijkt een sigaar uit eigen doos. De second opinion gaat namelijk uit van veel minder investeringen in het oude gebouw van Rembrandt dan dat nodig zou zijn om Focus een goed Filmhuis te laten zijn. Lees de brief van het college aan de gemeenteraad voor een uitgebreide toelichting. En dus is de fractie blij met het raadsbesluit van eind juni. Wij kiezen voor een volwaardig nieuw gebouw op het Kerkplein, dat bijdraagt aan een herstelde, bruisende zuidelijk binnenstad. En en passant maken we daarmee óók mogelijk dat de Korenbeurs en de Korenmarkt een nieuwe leven tegemoet kunnen zien. Namens de fractie, Gerben Karssenberg

Lang niet alle Arnhemmers weten dat we in Arnhem Zuid, te weten aan de Groningensingel, een Asielzoekerscentrum (AZC) hebben. Aangezien de CDA-fractie het AZC ook nog niet van binnen had gezien, togen we er op vrijdag 8 mei heen. Het werd een interessant werkbezoek.Allereerst leerden we van locatiemanager Gerben van Os dat het geen traditioneel AZC is, maar een Procedureopvanglocatie (een POL). Hier komen asielzoekers die pas een paar weken in Nederland zijn om hun asielaanvraagprocedure af te ronden. Daarom worden ze zeer geregeld ’s ochtends met een bus naar het AZC in Zevenaar vervoerd waar de verhoren plaatsvinden. Men hoort dan al snel of er een verblijfsvergunning wordt verleend, de procedure nog even wordt verlengd, of dat men geen vergunning krijgt en dus Nederland moet verlaten. Vaak volgt daarna een lange procedure van beroepszaken. Die wacht men af in AZC’s elders in Nederland.De POL in Arnhem telt zo’n 330 bedden. In Spartaans ingerichte 4-persoonskamer verblijft men enige weken. De asielzoekers zijn overigens vrij om zich te bewegen in Arnhem, al moet men dus wel zeer geregeld naar Zevenaar voor de verhoren. Kleine kinderen worden in twee klassen bezig gehouden met Nederlands en andere leuke vakken. Naast de beperkte staf van 19 personeelsleden, helpen ongeveer 40 vrijwilligers met computerles, Nederlands, het verdelen van voedsel en leefgerei etc. Ook is er een klein kledingbank, waar de asielzoekers desgewenst gratis gebruikte kleding kunnen krijgen. Voor veel asielzoekers bittere noodzaak, omdat zij soms niet meer heeft dan de kleding waarmee zij het geboorteland verlaten hebben.De laatste belangrijke les is dat de POL eigenlijk nooit onderwerp van discussie is in de gemeenteraad, omdat er geen problemen zijn op het gebied van de openbare orde. En zo herbergt Arnhem een belangrijke voorziening waarmee Arnhem haar gastvrijheid aan mogelijk toekomstige nieuwe Nederlanders kan tonen.Op zaterdag 13 juni is er weer een open Dag. Neemt u dan gerust een kijkje.

Meestal berichten wij op deze site over grote en meeslepende dossiers. Nu eens wat kleinere zaken. De afgelopen periode hebben we verschillende vragen aan het college gesteld. Zo heeft raadslid Klaartje Koorn gevraagd naar de zogenaamde keukentafelgesprekken voor Arnhemmers die ondersteuning nodig hebben. Bij die keukentafelgesprekken wordt vaak met de familie/vrienden gekeken of bepaalde problemen samen opgelost kunnen worden. Een goed uitgangspunt natuurlijk. De fractie had signalen gekregen dat homo’s juist moeite kunnen hebben om, als zij problemen ervaren met het uit-de-kast-komen, hun problemen bespreekbaar te maken binnen de familie. Het college heeft geantwoord dat dit probleem zich kan voordoen. Ook andere heel persoonlijke problemen, zoals psychiatrische of financiële, lenen zich niet altijd met je familie of vrienden te bespreken. Het college zal zorgen voor een veilige omgeving waarin de gesprekken kunnen plaatsvinden. Een andere kwestie die de fractie, bij monde van de raadsleden Henk Montfrooy en Gerben Karssenberg op 26 maart jl. aan de orde is gesteld, betreft de stand van zaken van de toegankelijkheid van de stations Velperpoort en Presikhaaf. Daar kunnen mensen met een loopbeperking helaas moeite hebben de perrons (of de straat vanaf de perrons) te bereiken. Er is namelijk geen lift of hellingbaan. Precies een jaar gelden heeft de CDA-fractie hier al aandacht voor gevraagd. Het college zou dit onder de aandacht van Prorail berengen. Tot op heden is dit probleem niet opgelost. Daarom hebben we de kwestie weer via schriftelijke vragen bij het college aan de orde gesteld. We hopen op een spoedige oplossing.

Beste allen, Naast het dagelijks besturen wat nu mijn core business is mag ik heel af en toe ook aan de zijlijn mij bezighouden met mijn oude core business: het organiseren van evenementen. Zoals met de afgelopen verkiezingen. Twee verkiezingen tegelijk vragen extra inspanningen. Twee verkiezingsborden naast elkaar, één grote voor alle partijen van de Provinciale partijen, en één kleine voor de partijen van de Waterschappen. Stembureaus, waar meerdere stemformulieren en stembussen moeten zijn. Formulieren en stembussen die herkenbaar zijn voor welke verkiezing, in één oogopslag. In Arnhem zijn drie Waterschapsgebieden, en met de Provinciale verkiezingen betekende dat afgelopen woensdag in totaal vier soorten verkiezingen over meer dan 100 stemlocaties. Al die stembussen moesten na sluiting van de stembureaus worden verplaatst in de hiervoor beschikbare vervoermiddelen. Wanneer je naast al die organisatie ook nog eens bedenkt wat dit voor meerkosten met zich mee, ga je vanzelf in de oplossende sfeer denken: moeten we nu echt zoals wettelijk wordt opgedragen de stembussen, inclusief verzegeling, verplaatsen naar de centrale telruimte? Of mogen we de stembiljetten ook overpakken in dozen, zodat dit minder ruimte kost bij het vervoeren? Is het echt nodig om extra stembussen aan te schaffen, of kunnen we kliko’s inzetten die zijn voorzien van een sleuf, en de douane vragen ze te verzegelen? Vinden we het zinvol om, in het kader van ‘zo eenvoudig mogelijk maken om te gaan stemmen’, het alle Arnhemmers mogelijk te maken om op alle stembureaus voor hun Waterschap te kiezen, of beperken we de mogelijkheid van stemmen op je Waterschap in het gebied waar je zelf woont? Alles werd tijdens het stafoverleg uit de kast gehaald om de organisatie zo pragmatisch mogelijk, logistiek optimaal en kostenbeperkend te maken, waarbij we de wettelijke kaders niet mochten overschrijden en de toegankelijkheid om te gaan stemmen niet zou worden gefrustreerd. Participatiewet Eerder vertelde ik al over de Participatiewet per 1 januari 2015. In december werd met de laatste papieren regels, de Verordeningen, het startsein gegeven voor de uitvoering. Als 11 gemeenten in de regio Arnhem hebben we een omgeving opgezet waar werkgevers hulp kunnen krijgen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van medewerkerswerving. De gemeenten hebben nu geld en diensten om werkgevers een zetje te geven, zodat zij iemand in dienst kunnen nemen die iets meer hulp nodig heeft om in zo’n reguliere arbeidsomgeving optimaal te kunnen werken. Op 1 april (ja helaas, ongelukkige datum, maar om ieders agenda vrij te krijgen is een klus) gaan alle 11 Participatiewet wethouders, met accountmanagers van de gemeenten en vertegenwoordigers van VNO/NCW op pad om werkgevers kennis te laten maken met die dienstverlening. Tja, dat moet zichtbaar zijn, origineel, uitvoerbaar, kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar en een concept wat zich over een half jaar zou kunnen laten herhalen. Dit keer mocht ik opdrachtgever zijn. En wat is dat nog lastig voor mij, maar ook voor diegene die het mogen bedenken en uitvoeren. Heb paar keer een paar zenuwachtige medewerkers aan tafel gehad: “Dit is je vak”. Er staat een mooi concept en heb veel vertrouwen in een goede uitvoering. Werkgevers die we gaan bezoeken gaan onze boodschap niet meer vergeten! Vergroot je idee, boodschap, visualiseer; conceptueel denken en werken. Dat weten wij eventorganisatoren als geen ander, dan boek je effect. Deze methodiek pas ik ook als wethouder toe. Binnen een beleidsterrein wil ik het helemaal anders gaan doen, omdat ik denk dat Arnhemmers heel veel zelf kunnen en weten, en niet in de laatste plaats omdat er minder geld is. Het schokeffect bij een bericht -geef al het geld voor schoonmaak van de stad aan de Arnhemmers- is prachtig en werkt wanneer je je omgeving wilt laten committeren aan het idee. Leuk! Heerlijk dat ik mag mee blijven denken als een evenementenorganisator en mij jarenlange ervaring nog kan en mag gebruiken. Wat ik misschien niet mis, maar haat-liefde verhouding mee had zag ik weer terug in dit filmpje wat via een nieuwsbrief voorbij kwam. Hartelijke groet, Ine

Algemene Beschouwingen, 3 november 2014 Voorzitter, 70 Jaar na de verwoesting van 1944, die we op het Airborneplein en vanaf de Rijn zeer waardig en eigentijds hebben herdacht, zijn we nog steeds aan het opbouwen. We bouwen met de transities een nieuw zorgsysteem in elkaar, de zuidelijke binnenstad krijgt meer grandeur zoals in het Paradijs, Museum Arnhem wordt opgepimpt, Focus Arnhem krijgt een nieuw pand, de Schouwburg wordt verbouwd…. Kortom: samen met onze vrienden van D66, SP en GroenLinks zijn we trots op het nieuwe elan dat sinds 12 mei door de stad waait. ‘Met de stad!’ is een fantastisch thema dat zichtbaar en voelbaar het leitmotiv zal zijn. Wij zijn ook trots op onze wethouders, waarvan zeker ook de drie nieuwe laten zien dat ze vol energie, passie en betrokkenheid er iedere dag weer staan. In mijn betoog volg ik een simpele drieslag: de wereld, Gelderland en Arnhem. De wereld Arnhem kent onstuimige en onzekere tijden. Niet alleen is de crisis van 2008 in vele Arnhemse huiskamers voelbaar. Gevoelens van onveiligheid dringen zich vanuit het Midden-Oosten op. Terreurdreigingen mogen we niet onderschatten. Waarom zou Arnhem niet getroffen worden? Alle hens aan dek dus. Voorzitter, dank aan de vele ambtenaren die zich met het veiligheidsvraagstuk de laatste tijd hebben beziggehouden en vaak voor ons onzichtbare zaken regelen. Gelderland Op 18 maart zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. Van uitzonderlijke betekenis voor Arnhem. Hoe je ook kijkt naar de huidige provinciale coalitie, feit is dat die voor miljoenen aan impulsen in deze stad heeft gezorgd. Het CDA roept het college op na de coalitievorming – hoe die er ook uitziet – de relaties met GS én PS, en dan met name ook de Arnhemse leden, zichtbaar te koesteren en te versterken. Want ook na 18 maart blijven we samen belangen nastreven én geld nodig hebben voor een nieuwe ronde restauratie van de Eusebiuskerk, het Grote Stedenbeleid, en allerlei andere investeringen in culturele en educatieve instellingen. Bouw ook aan de relatie met de te verkiezen Waterschappen. Zij kunnen ons helpen in de strijd tegen overstroming en de aanpak van hitteplekken in de stad. Arnhem Dank ook, via uw directie, aan alle medewerkers die ook het afgelopen jaar weer hard gewerkt hebben en veel tot stand hebben gebracht. Maar de ambtenaren gaan kennelijk wel gebukt onder grote werkdruk. De raad kan echter uw beleefde werkdruk niet zo maar verminderen. Onze kaderstellende en controlerende rol laat zich niet in een planbare urenmatrix vertalen. Het enige wat we samen kunnen doen is om minder beleid en uitvoering vragen. Dan hoeven ambtenaren hoe minder te doen. Maar ook: hoe meer beginspraak en adequate communicatie met inwoners, hoe minder ruis op de lijn en uitvoeringsgedoe. Dat scheelt ook werk. Richting college zeggen wij: doe aan werklastbeheersing en verwachtingenmanagement bij uw medewerkers, zodat we volgend jaar in de MJPB kunnen lezen dat werkdruk geen issue meer is. Het CDA wil voor komende jaar nu 4 thema’s aansnijden: * De decentralisaties * Economie, binnenstad en werkgelegenheid * Buurtrechten * De 4 verwachtingen voor 2015, waarbij een moreel appèl niet ontbreekt Decentralisaties Voorzitter, de decentralisaties zullen voor een heftig jaar zorgen. We zullen daarin niet alles perfect doen. Kwesties zullen voor schreeuwende krantenkoppen zorgen. Voor veel Arnhemmers is het nog onzeker of hun zorg of hun werk behouden blijft. En wij worden gehinderd door te gedetailleerde landelijke regelgeving en te weinig budget. We zitten in een opbouwende fase, met groeipijn. Bij de volgende MJPB moeten we bezien of we de goede maatregelen hebben genomen. Het huidige en het vorige college hebben een solide basis gelegd voor de komende decentralisaties. Die basis stelt de Arnhemmer in staat regie te nemen en te houden en spreekt professionals aan op hun kwaliteiten. Dat is gespreide verantwoordelijkheid, echt CDA. Het CDA let het komende jaar vooral op de vierhoekselatie tussen de Arnhemmer-diens netwerk-de gemeente Arnhem-zorginstelling. Weet de Arnhemmer zich welkom en begrepen bij zijn zorgvraag, kan de Arnhemmer met zijn netwerk zijn problemen zelf de baas, is de interactie tussen zorginstelling, gemeente en Arnhemmer een beetje fatsoenlijk? Komen we uit met ons budget? En vieren we de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers? Aan die vragen zullen we toetsen of we op de goede weg zijn. Economie en werkgelegenheid Voorzitter, de oppositie had grote kritiek op het coalitieakkoord. Er stond te weinig in over werkgelegenheid. Wat die werkgelegenheid betreft kunnen we de VVD geruststellen: het onstuimige 1.100 banenplan, dat voor zo’n enorm tekort heeft gezorgd, bestaat niet meer. Het CDA verwacht dat dit college alleen nog maar werkt met realistische plannen. Zo scheppen we geen utopie van perfecte banenplannen in een baanarm Arnhem, en scheppen we geen utopie van grootse besparingen. Maar, de passages in de MJPB mbt economie zijn erg bescheiden, té bescheiden wat het CDA betreft. Te veel Arnhemmers zitten zonder werk. We verwachten van het college komend jaar overtuigende ambitie op het gebied van banengroei. College, creëer, samen met de stad, een economische agenda gericht op binnenhalen en behouden van werkgelegenheid en stel in de MJPB 2016 ambitieuzere en SMART-er geformuleerde doelen. Bent u daartoe bereid? Voorzitter, de felicitaties naar wethouder Giesing. Uit de Gelderlander van afgelopen vrijdag vernamen we dat het college hem tot coördinerend wethouder Binnenstad heeft benoemd. Een goede zet, want het imago en de levensvatbaarheid van de binnenstad kunnen een positieve impuls gebruiken. Maar waarom moesten we dat uit de krant vernemen en kwam er geen briefje naar de raad om ons netjes te informeren? Dan had u daarin meteen kunnen meenemen wat uw concrete te bereiken resultaten zijn, en wat de nu aangetroffen nulmeting is. Kortom: wat schiet Arnhem ermee op dat wethouder Giesing coördinerend wethouder Binnestad is? Gaat u leegstand aanpakken, parkeertarieven harmoniseren, onveiligheid bestrijden, meer bezoekers naar de binnenstad halen, graffiti bestrijden? Wil het college en meer specifiek wethouder Giesing de raad op korte termijn (zeg 1 maart 2015) informeren op welke aspecten coördinatie gaat plaatsvinden, welke nulsituatie hij daarbij aantreft en wat de te realiseren doelen zijn? Buurtrechten De belangrijkste ontwikkeling het komende

Het nieuwe politieke seizoen is weer aangebroken. Hoewel de gemeenteraadsvergaderingen stil lagen tijdens het zomerreces, bleef de stad in de zomer gewoon op volle toeren draaien. Als wethouder hoefde ik geen moment stil te zitten. Zo was het een zomer van de implementatie van de afvalpassen, waarmee Arnhemmers ondergrondse containers openen om van hun huisafval te komen. En Arnhem had veel, heel veel regen en dat hebben we geweten: op 28 juli in twee uur tijd bijna 100 millimeter. Vooral de mannen en vrouwen die met beide aspecten te maken hadden hebben weinig ervaren van het reces, het was op alle fronten alle hens aan dek. Ook mocht ik 3 weken lang Locoburgemeester zijn. De weken waarin de ramp met de MH17 was. Je checkt dan als eerste zijn er Arnhemmers bij betrokken waar we aandacht voor moeten hebben. Bij de vreselijke ramp waren geen Arnhemmers betrokken, maar een ieder was geschokt en had op welke wijze dan ook wel een relatie met iemand die getroffen was bij de ramp. Na het reces heb ik nu het idee dat ik tot kerst een redelijk beeld ga krijgen van hoe het werkritme zich echt gaat ontwikkelen. Zondagen zijn er om stukken te lezen. Maandagen de staven/overleggen met de betrokkenen van de verschillende domeinen binnen mijn portefeuille. De maandagavonden voor de gemeenteraad. Dinsdagen collegedag. Woensdagen voor de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf & Bedrijven waar ik bestuursvoorzitter van ben. De avonden, donder- en vrijdagen blijven over voor minder gestructureerde overleggen, werkbezoeken, representatieve activiteiten etc. Tot slot. September stond in Arnhem in het teken van de Airborne herdenkingen, dit jaar 70 jaar geleden. Er waren nog zo’n 70 veteranen met familie bij deze herdenking. De stad had voor hen, maar ook voor de Arnhemmers een prachtige experience op de brug gecreëerd. Bij de voorbereidingen en uitvoering daarvan sprong mijn evenementenhart wel weer op. En gedeformeerd als ik nog ben, het was prachtig!! Wanneer je een uurtje over hebt, ga het hier terugkijken.

De afgelopen weken was het niet alleen opnieuw raak bij de tunnel bij station Presikhaaf, ook bewoners van Klarendal en Schaarsbergen konden meepraten over ondergelopen kelders/souterrains en straten die wilde rivieren waren geworden. Het woongenot is ernstig aangetast, er is grote schade bij particulieren ontstaan en vroeg of laat gebeuren er ongelukken bij wassend water in tunnels, aldus het CDA. Eerder gaf het college weer de knelpunten op het gebied van wateroverlast nog niet te willen aanpakken. Volgens het college gaat het om “relatief kostbare werkzaamheden, terwijl er geen sprake is van het overschrijden van wettelijke normen of niet voldoen aan veiligheidseisen.” Het CDA is het daar niet mee eens. Montfrooy: “Ten eerste is de situatie op dit moment onveilig: wat als er iets gebeurt bij ondergelopen tunnels? Daarbij komt dat wanneer in een later stadium besloten wordt om dit alsnog te doen, de kosten veel hoger zullen zijn dan op dit moment. De meeste van de te treffen maatregelen kunnen juist aansluiten bij de herstel- en vervangingsmaatregelen die in deze periode worden uitgevoerd.” Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo wil de fractie weten hoe het zit met de verantwoordelijkheid bij wateroverlast, het gebruik maken van vergroenen om wateroverlast tegen te gaan en wil het een Arnhems Actieplan Wateroverlastbestrijding. >> Bekijk hier de schriftelijke vragen die de CDA-fractie stelde aan het college over de bestrijding van wateroverlast in Arnhem.

De eerste weken zitten erop als wethouder namens het CDA in Arnhem. Veel ingewikkelde materie om je eigen te maken, maar fijn is wel dat je de meeste mensen al kent en de weg vaak ook al weet te vinden. Participatiewet Een omvangrijk dossier dat ik onder mijn hoede mag hebben is de nieuwe Participatiewet, en die is echt heel complex. Niet alleen de uitvoering maar ook de financiën veranderen ingrijpend, vijf miljoen euro minder terwijl we veel meer mensen moeten gaan bedienen. De uitvoeringsnota is inmiddels aangepast op leesbaarheid, en onze CDA-punten zoals vrijwilligerswerk en het inzetten van actieve ouderen bij de Participatiewet hebben een plek gekregen in de uitvoeringsnota. Nu komen ook de deelprogramma’s voor de uitvoering op mijn agenda zodat het ook echt handen en voeten gaat krijgen. Bomen Spijkerkwartier De afgelopen weken heb ik mij ook ingezet voor een oplossing voor de onrust in het Spijkerkwartier over de bomen in de wijk. Met de bewoners van het Spijkerkwartier heb ik inmiddels afgesproken dat de bomen in de wijk gespaard kunnen blijven bij het vervangen van de riolering. Niet alle stoeptegels komen zo strak te liggen zoals de bedoeling is bij de integrale aanpak van het project BGB (BuitenGewoonBeter) en parkeerplaatsen zullen mogelijk moeten verdwijnen door grotere boomspiegels. Maar hetgeen waar wij als overheid verantwoordelijk voor zijn, veiligheid en volksgezondheid, komen hiermee niet in het geding. Afgesproken is ook dat het project wel binnen de financiële kaders moet blijven, zowel in uitvoering als in beheer. Het is nu aan de wijk zelf om draagvlak voor dit plan te creëren. Ik heb voor deze oplossing gekozen omdat dit de wens is van de bewoners, en zij moeten immers fijn kunnen leven in de wijk. De stad in Zo vliegen de weken voorbij, en kom ik alles bij elkaar redelijk goed in een ‘weekritme’ van besprekingen met de ambtelijke staven, met het college, mijn voorzitterschap van Presikhaaf Bedrijven, en het lezen van alle stukken. Gelukkig heb ik nu steeds wat meer ruimte om de stad en vloer op te gaan. Afgelopen week gefietst met de wijkregisseur door Presikhaaf, de heren van de Arnhemse Muziek Federatie op bezoek gehad om over oud papier inzamelen te spreken, maar ook de stad in voor een debat zoals bij De Weerd vorige week en de opening van Vriendenwerk van GGZ. Vorige week op bezoek geweest bij een 100 jarige om haar te feliciteren. Zij had twee zusters, één van 102 en één van 105 jaar. Heel bijzonder om meer dan 300 jaar op een rijtje te zien zitten, en de dames zelf hadden het ook nog op een rijtje. Zo komt er van alles en veel verschillende mensen op mijn pad. Leuk en nooit zonder reden. De zomerperiode ligt nu voor ons. Nog geen plannen om op vakantie te gaan, en met een redelijk lange periode als locoburgemeester deze zomer is een spontane actie ook uitgesloten. Wel veel tijd om de afdelingen te bezoeken en mee te lopen en ervaren. Een mooie zomer gewenst en lekker ontspannen!

Na 4 jaar met veel plezier zwoegen door de woestijn als oppositiefractie, staat de CDA-fractie nu voor de uitdaging (meer) verantwoordelijkheid te nemen voor het dagelijks bestuur van de stad. Dat vraagt om extra afstemming, met onze CDA-wethouder Ine van Burgsteden, met de andere wethouders en zeker ook met de fracties van de andere coalitiepartijen D66, SP en GroenLinks. We zijn rustig van start gegaan. Na de installatie van het college moest de stukkenstroom van het nieuwe college natuurlijk op gang komen. Gelukkig zijn er ook onderwerpen op de agenda die niet ‘gedicteerd’ zijn door het college. Denk aan de discussie over het bomen kappen in het Spijkerkwartier (gelukkig door onze eigen wethouder Ine tot onze grote tevredenheid adequaat geregeld: vrijwel alle bomen blijven staan bij de vervanging van de riolering) en die over de vestiging van een dansschool in Arnhem Zuid (waar SP-wethouder Alex Mink moest laveren tussen zijn boute uitspraken, precedentwerking en handhaving). Al die kwesties zijn opgelost. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Burgemeersterswijk-Transvaalbuurt 2013 eind juni heeft Henk Montfrooy een grote meerderheid van de raad achter zich gekregen voor een samen met D66 en de VVD ingediend amendement, om ook bedrijven de mogelijkheid te geven nog gebruik te blijven maken van hun parkeerplaats in de ’tuin’, net als aan particulieren is gegund. Klaartje Koorn heeft bij het voorstel van het college ten aanzien van de voormalige Mozaïek college aan de Boulevard Heuvelink het college voorgehouden, dat het voorstel om het ‘nieuwste’ deel van die school te slopen, niet vanzelfsprekend is. Waarom zou een nieuwe eigenaar dat niet zelf kunnen doen? En waarom heeft toch alles zo lang geduurd? Wel zijn we blij dat er nu iets meer schot in de zaak zit. Het wordt tijd dat dit pand eindelijk weer een functie krijgt. En nu hebben we tot 1 september reces. We wachten op de plannen van bestuur/directie van respectievelijk Focus Filmhuis en Museum Arnhem wat zij voor hebben met hun huisvesting. Hoe zal de herhuisvesting van Focus eruit komen te zien, en hoe kan de huisvesting van het Museum op de vertrouwde plek het beste vorm krijgen? Op 1 september moeten zij hun plannen bij het college kenbaar hebben gemaakt. In de tussentijd blijven we het college kritisch volgen en vragen stellen. Houd u ons ook op de hoogte van wat er overal in Arnhem speelt? Namens de fractie, Gerben Karssenberg

Het doorzoeken van kluizen op drie middelbare scholen in Arnhem, medio april, heft nogal wat tongen los gemaakt in politiek Arnhem. Kan de politie zo maar kluisjes openen en doorzoeken? Is de privacy niet in het geding? Terwijl de leerlingen, hun ouders en de schoolleiding het vanzelfsprekend en acceptabel vinden dat – omwille van een veilige schoolomgeving – kluisjes af en toe worden doorzocht, wonden m.n. D66 en SP zich nogal op. De privacy van leerlingen werd immers ernstig geschonden. Er was zelfs sprake van ‘een razzia’, aldus D66 in de Gelderlander. Al nam fractievoorzitter Sabine Andeweg dat woord in het raadsdebat op 10 juni weer terug. Het CDA zit genuanceerder in de discussie. Natuurlijk zijn aspecten van privacy belangrijk, maar wat ons betreft is er niets aan de hand als de politie – op basis van een convenant met de scholen – aanwezig is als de schoolleiding de kluisjes opent en de politie ze doorzoekt. Juist het feit dat er bij de laatste doorzoeking niets gevonden is, bewijst wat de preventieve waarde van (de mogelijkheid van) doorzoeking is. Bovendien, en daarin steunen we burgemeester Herman Kaiser volop, betekent het aspect burgerschap ook dat leerlingen en ouders hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilige school: zonder wapens, drugs en immateriële waarden als niet-pesten en jezelf kunnen zijn. Wel heeft het CDA aangedrongen op een (start)notitie van het college op het gebied van privacy. Wethouder Martijn Leisink (D66) heeft de nieuwe portefeuille privacybeleid gekregen, dus we zijn zeer benieuwd.

Gemeente Arnhem moet samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gaan onderzoeken welke regels als knellend worden ervaren. Dat zegt CDA Arnhem, naar aanleiding van een brief van minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over knellende regels voor vrijwilligers en burgerparticipatie. “CDA Arnhem pleit al jaren voor het positief stimuleren van vrijwilligerswerk,” zegt CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Ook in het coalitieakkoord ‘Met de stad!’ worden warme woorden aan vrijwilligerswerk gewijd. Maar zijn er ook geen obstakels als er wat wordt georganiseerd?” De brief die aan de Tweede Kamer werd gestuurd richt zich op de kabinetsaanpak van knellende regels voor de min of meer structurele activiteiten binnen het domein van de vrijwillige inzet. Om burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk meer ruimte te geven wil het kabinet de hinder van knellende regels wegnemen door waar mogelijk onnodig knellende regels te versoepelen en bureaucratische procedures te vereenvoudigen. Ook zet het kabinet in op het beperken van de bestaande regeldruk bij de decentralisaties. Het kabinet heeft in het kader van het programma ‘Goed geregeld’ een inventarisatie gedaan van regels. Uit deze inventarisatie blijkt dat naast de rijkswet- en regelgeving ook gemeentelijke regels als hinderlijk worden ervaren. CDA Arnhem wil nu van het college onder meer weten of het college zich herkent in de opbrengst van die inventarisatie voor Arnhem.  Ook wil de fractie weten of het college de initiatieven van bewoners en vrijwilligers rondom de decentralisaties maximaal zal benutten en faciliteren. Daarnaast vraagt het CDA of Arnhem van plan is deel te nemen aan de gesprekken die het kabinet gaat voeren over de inventarisatie.

Foto: Arnhem Direct Arnhemse ambtenaren en werknemers van instellingen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van subsidies van de gemeente Arnhem, mogen niet meer verdienen dan Burgemeester Kaiser. Dat stelt CDA Arnhem in vragen gericht aan het nieuwe college van B&W. Het CDA Arnhem vindt al jaren dat deze salarissen niet boven deze zogenaamde ‘Kaiser-norm’ mogen uitstijgen. Zowel eind 2009 als begin 2010 stelden zij hierover vragen, toen het nog de ‘Krikke-norm’ heette, naar de destijds zittende burgemeester Pauline Krikke. “Maar ook in het nieuwe coalitieakkoord staat dat er alles aan wordt gedaan om managers geen hoger salaris te laten krijgen dan wat de burgemeester verdient,” aldus CDA-fractievoorzitter Gerben Karssenberg. “Daarmee wordt richting gegeven aan het gevoel dat managers van door de gemeente gesubsidieerde instellingen niet te veel moeten verdienen. Dat sluit naadloos aan bij het CDA-verkiezingsprogramma, waarin staat dat organisaties die subsidie ontvangen geen medewerkers in dienst mogen hebben die een hoger inkomen hebben dan de burgemeester.” De CDA-fractie vraagt het college om de richting uit het coalitieakkoord snel concreet te maken. Karssenberg: “Het college werkt de komende maanden aan de Arnhem-agenda, waarin de harde afspraken van “Met de stad!” worden geoperationaliseerd. De CDA-fractie is benieuwd hoe het college omgaat met de uitspraak in het coalitieakkoord.” >> Download hier de vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W

Afgelopen week is onze inmiddels oud-fractievoorzitter Ine van Burgsteden benoemd tot wethouder. Klaartje Koorn mocht haar plaats in de raadsfractie innemen en werd benoemd tot raadslid. Zij was vanaf 2012 commissielid voor CDA Arnhem, en heeft zo de afgelopen periode ervaring opgebouwd in het fractiewerk. De Arnhemse CDA gemeenteraadsfractie is hiermee compleet: Gerben Karssenberg, Henk Montfrooy en Klaartje Koorn gaan zich de komende vier jaar volop inzetten voor de stad. Wethouder Ine van Burgsteden heeft als lid van het college de portefeuilles: publieke dienstverlening, openbare ruimte, toerisme en recreatie, werk en inkomen (+participatiewet), project Kleefse Waard, project Centrum Zuid, communicatie en dierenwelzijn. De fractie heeft de volgende portefeuilleverdeling: Gerben Karssenberg (fractievoorzitter) Veiligheid en veiligheidshuis Regionale samenwerking Externe relaties Integriteit Cultuur en erfgoed Overige projecten Financiën Bedrijfsvoering ICT Toerisme en recreatie Publieke dienstverlening Communicatie Dierenwelzijn Personeel en organisatie Onderwijs Henk Montfrooy (raadslid) Wonen en vastgoed Grondzaken Wijkzaken Lingezegen Project Stadsblokken, Meinerswijk Duurzaamheid (natuur & milieu) Openbare ruimte Project Kleefse Waard Project Centrum Zuid Economische zaken Project Oostelijk Centrumgebied Ruimtelijke ordening Mobiliteit Project Malburgen Project Presikhaaf Stadsregio Klaartje Koorn (raadslid) Sport Evenementen Armoedebeleid (incl. schulddienstverlening) Privacy Jeugd en jeugdzorg Zorg en welzijn (+decentralisatie awbz) Werk en inkomen (+participatiewet) Diversiteit en emancipatie Bibliotheek Volksuniversiteit

De coalitieonderhandelingen in Arnhem zijn dinsdag 29 april succesvol afgerond. D66, SP, GroenLinks en CDA hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2014-2018. De formateur heeft het akkoord met de titel ‘MET DE STAD!’ op woensdagmiddag 30 april tijdens een openbare bijeenkomst toegelicht. Voor het CDA biedt het akkoord de kans om door te gaan op de koers die de CDA-fractie de afgelopen vier jaar heeft ingezet, waarin het besturen mét de stad en de Arnhemmers voorop staat, en er ruimte is voor iedereen om zich te ontplooien. Door de coalitiepartijen is afgesproken dat het nieuw te installeren college voor 1 september de ‘Arnhem-agenda’ gaat maken. In die agenda worden de plannen uit het coalitieakkoord concreet gemaakt. Door deze agenda aan de raad voor te leggen voor vaststelling, heeft de gemeenteraad invloed op de koers van Arnhem. Een aantal punten uit het coalitieakkoord MET DE STAD! zijn: – Veel aandacht voor bestaande en nieuwe bedrijven en ondernemers, zoals: geen onnodige regels, de kosten blijven beperkt, kleine ondernemers en zzp’ers krijgen bij aanbestedingen een eerlijke kans, twee extra acquisitiemedewerkers die bedrijven gericht gaan benaderen; – De stad moet goed bereikbaar zijn met de auto, openbaar vervoer en de fiets, de Markt en het Gele Rijdersplein worden autovrij gemaakt, het wordt aantrekkelijker om de auto niet op straat, maar in een parkeergarage te zetten (’s avonds wordt op straat parkeergeld gevraagd, maar het tarief in de gemeentelijke parkeergarages wordt verlaagd naar € 0,50 cent per uur); – Leefbaarheid van de (binnen-)stad wordt vergroot: leegstand wordt aangepakt, er wordt ingezet op het blijven bestaan van wijkvoorzieningen zoals buurtwinkels, Arnhemmers moeten kunnen leven in een omgeving die schoon, heel en veilig is en worden gevraagd om daar ook een bijdrage aan te leveren door de omgeving van hun huis netjes te houden en als het even kan wat extra’s te doen; – Ook op maatschappelijk vlak komt er ruimte voor ontwikkeling: de maatschappelijke stages blijven in Arnhem bestaan, er komt geld voor bestrijden van schoolverzuim en schooluitval; – De zorg wordt zoveel mogelijk ruimte geboden: mantelzorgers worden ondersteund en krijgen de mogelijkheid voor respijtzorg, er komt een buffer van 20 miljoen voor de zorg om te voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben voor een dichte deur komen omdat onverhoopt het geld op is, en de GelrePas wordt behouden voor iedereen die van een krap inkomen (maximaal 20% boven de bijstandsnorm) moet rondkomen. CDA Arnhem is blij met het akkoord en wil zich de komende vier jaar vol enthousiasme inzetten voor de stad. Het CDA mag daarbij bovendien de plek van één wethouder invullen en kiest daarbij voor Ine van Burgsteden als wethouderskandidaat. Voor haar staan verbinding en draagvlak centraal. Verbinding met de stad en de Arnhemmers, verbinding binnen een college en verbinding met de gemeenteraad. Ine heeft een groot netwerk in de stad, in combinatie met haar karakter als bruggenbouwer, geeft dit haar een grote verankering in Arnhem. De uitdagingen waar de stad en het college voor staan vragen om een empathische verbinder, die keuzes kan uitleggen, begrip creëren en duidelijk kan zijn. Ine staat bekend als stevige, goed geïnformeerde en enthousiaste fractievoorzitter met ambitie voor de stad. Die ambitie kan zij nu invullen als lid van het college. Van Burgsteden (1967) is sinds 2006 actief in de Arnhemse politiek. Zij is daarnaast directeur/eigenaar van evenementenbureau HIGHSPOTS regelt & organiseert. Als lid van het college krijgt zij de volgende portefeuilles: publieke dienstverlening, openbare ruimte, toerisme en recreatie, werk en inkomen (+participatiewet), project Kleefse Waard, project Centrum Zuid, communicatie en dierenwelzijn. CDA Arnhem organiseert op zaterdagochtend 10 mei een koffiemorgen voor de leden om bij te praten over het akkoord. D66 heeft op 7 mei nog een ledenvergadering waarin het coalitieakkoord aan de leden wordt voorgelegd. >> Bekijk het coalitieakkoord MET DE STAD! 2014 – 2018