Speerpunten CDA Arnhem 2022 – 2026

Hierbij een korte samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2022-2026

De CDA top-5 binnen Leefbaarheid & Veiligheid
• Een team van Gele Strijders, ambtenaren met mandaat op straat. In de wijken waar dat nodig is, vormen zij de verlengde arm van gemeente en burgemeester. Problemen pakken ze effectief, doelgericht en met maatwerk aan.
• Een einde aan de ongekende overlast door jakkeraars en asocialen in het verkeer. Meer snelheidscontroles waar je 50/80 mag, en voortaan 30 in elke Arnhemse woonwijk.
• Een impuls voor het onderhoud in de Openbare Ruimte in de vijf Arnhemse wijken die dat door hun sociale achterstand het beste kunnen gebruiken.
• Afspraken met projectontwikkelaars: als ze geen sociale woningen bouwen in een project, dragen ze wel bij aan de verduurzaming van de al bestaande sociale woningvoorraad.
• Vergroening van de Singels in het centrum: goed voor de uitstraling, goed voor het klimaat.


De CDA top-5 binnen het Sociaal Domein

• Het CDA wil samen met scholen en verenigingen een gezondheids- en onderwijspact sluiten. Door fors te investeren in de doelgroep van 0 tot 12 jaar voorkomen we uitval en problemen op latere leeftijd.
• In de vijf wijken waar op dit moment de grootste achterstanden ontstaan willen wij in 2026 een maximaal aantal kinderen van 23 per klas hebben gerealiseerd. Als wij dit als gemeente via de ‘stenen’ weten te regelen, richten leerkrachten en scholen zich op het onderwijs.
• Samen met zorgaanbieders als Rijnstate en STMG investeren we in digitale toepassingen voor ouderen die via glasvezel kunnen worden ingezet. Zo zorgen we steeds meer voor zorg, ondersteuning en gezondheidszorg in de eigen huiskamer. Plezierig voor onze inwoners, en met een reducerend effect op de kosten voor gemeenten en de gezondheidszorg.
• Jaarlijks verschuift 1% van het totale budget van hulp en ondersteuning achteraf naar preventieve inzet in de wijken vooraf.
• Het initiatief van de Verlengde Schooldag rollen we op meer plaatsen in Arnhem uit. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee echt het verschil kunnen maken voor kinderen. In plaats van zonder begeleiding op straat te hangen of thuis niet te worden gestuurd, krijgen de kinderen die dat het hardst nodig hebben een extra zetje richting een mooie toekomst.

De CDA top-5 binnen Ondernemend & Aantrekkelijk:
• Meer grote evenementen naar Arnhem, gekoppeld aan de prioritaire thema’s van de stad, naast de traditionele Arnhemse publiekstrekkers: ijsbaan in de binnenstad, kerstmarkt, Living Status en het ASM Festival. Hiervoor wil het CDA jaarlijks een extra bijdrage van € 75.000 beschikbaar stellen;
• Afschaffen van de toeristenbelasting om Arnhem voor bezoekers aantrekkelijker te maken;
• Economische Agenda om vooral de MKB’ers in de stad extra ondersteuning te bieden.
• Prioritering van en investering in economische en recreatieve ontwikkeling Arnhem Zuid.
• Introduceren van slimme mobiliteitsoplossingen zoals P&R hubs en shuttles die bereikbaarheid van ons centrum, leefbaarheid én de energietransitie bevorderen

 

De CDA top-5 binnen Solide & Transparant:
• De CDA gemeenteraadsleden tonen voorbeeldgedrag en zullen zich constructief opstellen in zowel oppositie als coalitie.
• Richting inwoners en ondernemers is de gemeente en de raad transparant, fatsoenlijk en dienstbaar.
• Het CDA is zuinig op het belastinggeld van de Arnhemmers. We geven niet onverantwoord uit en er wordt minimaal geleend.
• Een pilot van aanwezigheid van de gemeente in elke wijk. Daarnaast moet de kwaliteit van de telefonische en digitale dienstverlening worden verbeterd.
• Het CDA investeert in preventie, veiligheid, woningbouw, een sterke economie en de jongeren van Arnhem. Dit leidt tot meer en bredere schouders om lasten te dragen en zorgt voor een gezonde financiële positie van de stad.

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem