4. Arnhem – Solide & Transparant

Solide & Transparant

De gemeente is er voor de stad, niet andersom. De wijze waarop het college, de raad en de ambtelijke organisatie de afgelopen periode in het nieuws zijn gekomen, is voor het CDA niet voor herhaling vatbaar. In het stadhuis moeten de daden centraal komen te staan, in plaats van de woorden. Wij verkiezen volwassenheid boven venijn. We moeten voor Arnhemmers zorgen, in plaats van ons zorgen te maken over onze eigen positie. Als coalitiepartij in 2014 tot 2018 en als oppositiepartij in de afgelopen vier jaar hebben wij ons altijd constructief opgesteld, in het belang van de stad. Die stijl past bij het CDA en daar staan we ook de komende jaren voor. Richting inwoners en ondernemers vraagt dat om transparantie, fatsoen en dienstbaarheid. Daarbij hoort solide financieel beleid. Het CDA wil de komende jaren investeren in de toekomst van Arnhem, de littekens van de coronacrisis herstellen en de kansen benutten. Maar nooit op de pof van de volgende generaties. In alles wat we doen en voorstellen staan we voor duurzame ontwikkelingen, betaalbaar voor de gemeente én de Arnhemmers zelf.

Onze filosofie en stijl
Voor het CDA is logisch dat we zuinig zijn op het belastinggeld van onze inwoners: we geven niet teveel uit omdat we niet op de pof willen leven van volgende generaties. Lenen lijkt in de huidige tijd leuk, maar gezien de onzekerheid op de financiële markten kijken we ook daar mee uit. Ook dat is goed rentmeesterschap. Natuurlijk investeren we in de stad en onze inwoners waar dat meerwaarde heeft. Dat doen we met beleid, het oog op de lange termijn en duidelijke afwegingen. Het CDA investeert fors in onze jeugd en kwetsbare inwoners, in veiligheid, de groene omgeving en in bereikbaarheid. Exact die zaken die dagelijks ergernis of plezier opwekken én onderwerpen waar we als gemeente echt het verschil kunnen maken. Daarbij zet het CDA in op preventie in plaats van reparatie. Voorkomen is beter dan genezen. Mensen die werk hebben, scholing krijgen, elkaar zien en inspireren, leidt tot het voorkomen van afhankelijkheid, van bijstand, zorg, voedselbanken en schuldenhulp. Jaarlijks leggen we als gemeenteraad verantwoording af aan onze inwoners: aan u.

Vertrouwen, in onze inwoners
De gemeenteraad en het college hebben een belangrijke rol in het je thuis kunnen voelen in Arnhem. Voor het CDA geldt dat we vertrouwen hebben in onze inwoners. Als mensen het echt niet meer aankunnen, kijken ze naar ons, en dan moeten we er ook staan. Zowel landelijk als lokaal is te lang de suggestie gewekt dat inwoners ‘klanten’ zijn, met wie we altijd zakelijk moeten omgaan. Maar zoals ook in het bedrijfsleven vertrouwen het langst duurt, geldt dat al helemaal voor ons als gemeente.

Het beeld van de gemeente wordt bepaald door de dagelijkse dienstverlening naar de inwoners. Het in 2020 gepresenteerde onderzoek van de Rekenkamer heeft duidelijk gemaakt: er valt veel te verbeteren. Onze dienstverlening past niet bij een stad om trots op te zijn. Wij willen dat hierin de komende periode forse stappen worden gezet. Immers, bij een dienstbare gemeente staat de inwoner altijd op 1. Fysieke loketten op redelijke afstand blijven nodig voor Arnhemmers. Sterker nog: via een pilot willen we bekijken hoe het aanslaat als één keer per week de gemeente in de wijk aanwezig is. Ook moet de kwaliteit van de telefonische en digitale dienstverlening worden verbeterd. Het CDA wil een gemeente die dichtbij is. We bouwen dan ook voort op versterking van en initiatieven uit de 24 wijken in Arnhem met het programma “van wijken weten”. Dit is de manier om het voorzieningenniveau, de leefbaarheid, cohesie en verbinding in wijken blijvend te bevorderen. Bovendien vraagt dit om een gezamenlijke aanpak met bewoners in plaats van vanuit het Stadskantoor.

Arnhem van de toekomst
De komende tien tot twintig jaar zal blijken hoe steden in Nederland zich ontwikkelen. Zeker gezien de grote woonopgave in aantrekkelijke steden gaan wij voor Arnhem uit van forse groei. De spurt richting 200.000 inwoners in 2040 – voor ons een aantrekkelijk perspectief – mag geen doel op zich zijn maar wel een middel om de Arnhemmers verder te brengen. Een kwalitatieve sprong door kwantitatieve groei, dat is wat wij voor ogen hebben. Als we dit echt willen realiseren en tegelijk de leefbaarheid willen verbeteren, zijn hier duidelijke afspraken voor nodig met regio en Rijk. Hoewel op vlakken verbetering zichtbaar is, staat het CDA voor bestuurlijke samenwerking. Als Arnhem samen met Nijmegen en omliggende gemeenten optrekt richting het Rijk, dan spreken ze namens meer dan 500.000 inwoners en worden we een stuk serieuzer genomen. Wat het CDA betreft komen lobby en Public Affairs van de gemeente krachtiger op de agenda te staan. Niet als doel, wel als middel. We staan voor grote uitdagingen en daar kunnen we de komende jaren alle hulp bij gebruiken.

De CDA top-5 binnen Solide & Transparant:
• De CDA gemeenteraadsleden tonen voorbeeldgedrag en zullen zich constructief opstellen in zowel oppositie als coalitie.
• Richting inwoners en ondernemers is de gemeente en de raad transparant, fatsoenlijk en dienstbaar.
• Het CDA is zuinig op het belastinggeld van de Arnhemmers. We geven niet onverantwoord uit en er wordt minimaal geleend.
• Een pilot van aanwezigheid van de gemeente in elke wijk. Daarnaast moet de kwaliteit van de telefonische en digitale dienstverlening worden verbeterd.
• Het CDA investeert in preventie, veiligheid, woningbouw, een sterke economie en de jongeren van Arnhem. Dit leidt tot meer en bredere schouders om lasten te dragen en zorgt voor een gezonde financiële positie van de stad.

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem