3. Arnhem – Ondernemend & aantrekkelijk

Arnhem – Ondernemend & aantrekkelijk

Het CDA gelooft in onderwijs en werk als basis voor een goede toekomst. Arnhem heeft een bruisende economie, maar het is belangrijk deze richting toekomst te behouden. Zeker na corona vraagt dit meer aandacht. Bovendien vinden we het belangrijk dat bedrijven niet alleen meedoen met maar ook kunnen profiteren van de nieuwe economie. De energietransitie biedt kansen. Het CDA koestert de meer dan 16.000 bedrijven die Arnhem rijk is, met enkele grote en veel kleine parels. Daarom staan we voor een krachtige lokale en een sterke regionale economie, waarin we de bestaande ondernemers willen behouden en nieuwe moderne, duurzame en hightech ondernemingen willen aantrekken. Dit leidt tot kansen voor praktisch en theoretisch geschoolden, de knappe koppen en gouden handjes die Arnhem maken tot wat het is. Om hierin echt een slag te kunnen maken moeten we fors werk maken van de (ondermaatse) bereikbaarheid, zowel via (nieuwe) wegen als via slimme oplossingen. Naast een vitale economie zetten we in op een bruisend vestigingsklimaat. Met Arnhem als culturele hotspot van de regio. Daarbij staan we open voor nieuwe initiatieven, maar koesteren we vooral al het moois dat er al is.

Economische investeringsagenda
De coronacrisis heeft de afgelopen periode een gat geslagen in het vertrouwen en de portemonnee van ondernemers, en in het bijzonder van het MKB, de ruggengraat van de economie. Juist deze bedrijven dragen wij een warm hart toe en moeten komende bestuursperiode een boost krijgen. Arnhem als MKB vriendelijkste stad van Nederland… waarom niet? In de ratrace tussen economische regio’s kunnen we alleen het verschil maken door onderscheidend te zijn. Het CDA pleit daarom voor een investeringsagenda in lijn met de uitdagingen van de toekomst. Circulariteit, innovatie, digitalisering en omscholing staan daarin centraal. Deze impuls kunnen we geven door de beoogde verschuiving van middelen vanuit het sociaal domein. Door scholen en ondernemers onder te brengen in een Regieteam, bedrijven en inwoners te helpen met verduurzamingsmaatregelen en circulariteit te promoten (via onze aanbestedingen én als launching customer) krijgt onze toekomstige Arnhemse economie vorm. Net als op andere terreinen hebben enkele wijken met een achterstand in Arnhem Oost en Zuid een bijzondere positie. Via de introductie van werk-coördinatoren in de wijkteams wil het CDA ook hier banen en ondernemerschap actief stimuleren.

Focus op onze krachtige sectoren
Wie smoel wil hebben moet keuzes maken. Het CDA maakt die keuzes. In heel Nederland wordt Arnhem geroemd om haar bijzondere bijdrage in de domeinen energie, cultuur, mode en sport. Deze vakgebieden hebben stuk voor stuk historie en toekomst. Het CDA wil dat Arnhem hierop focust en doorontwikkelt. Zowel qua uitstraling als qua werkgelegenheid ligt hierin een enorme potentie. Daarom trekken we gericht extra middelen uit in onze Investeringsagenda. Het gaat ons echter om meer dan dat. Alle mooie initiatieven ten spijt, Arnhem mag qua uitstraling meer kleur krijgen. Stadsmarketing kan enorme kansen bieden, maar alleen als duidelijke keuzes worden gemaakt. Essentieel is dat deze keuzes door de stad en binnen de regio worden gedragen en ook worden gecommuniceerd door scholen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en het culturele veld. Het Verhaal van Arnhem mag echt een stuk sterker. Oftewel: het CDA is er groot voorstander van dat we via deze sectoren ook ons evenementenaanbod sturen. En subsidies hierbij laten aansluiten. En de evenementen die zich al bewezen hebben (denk aan het ASM Festival, de kerstmarkt en Flow) kunnen voor meerdere jaren rekenen op een bijdrage vanuit de gemeente.

Een ambitieuze en realistische impuls voor cultuur
De coronatijd heeft een forse impact gehad op de culturele sector. Lang stond Arnhem bekend als de culturele hoofdstad van het Oosten. Dit vraagt echter wel om continue aandacht en investeringen. Het nieuwe Stadstheater en Focus zijn niet meer weg te denken uit ons centrum. We zien uit naar het gerenoveerde Museum én blijven voorstander van de Lauwersgrachtalliantie als de thuishaven én broedplaats voor artistiek en cultureel Arnhem. Zeker bij zulke trekpleisters vinden we dat de stadmeer moet inzetten op provinciale of Rijksbijdragen, zoals ook bij de renovatie van de Eusebius is gedaan. Als gemeente kan je dit immers nooit altijd financieren. Deze kerk én omgeving worden de komende jaren meer en meer een regionale hotspot, en wat ons betreft krijgt het Eusebiuskwartier – met verbeterde sfeer, parkeergelegenheid en horeca – dan ook echt goed vorm.

Ontwikkelingen rondom de rechtbank en verlevendiging rondom de Markt versterken de omgeving. Het CDA vindt dat ondergronds parkeren hierbij de norm moet zijn. Wat ons betreft blijft de markt autoluw. Dit past bij onze visie op een levendige en leefbare binnenstad waar beleven en wonen de norm worden. Leegstaande winkelruimtes aan de randen, maar ook bovenruimte moet zo maximaal mogelijk naar woningen worden omgezet. Dit vergroot de sociale veiligheid in de straten, zorgt voor aanbod waar behoefte aan is en biedt met name ook studenten en starters kansen in een op dit moment lastige woningmarkt. Om Arnhemmers en haar ondernemers zelf te kunnen laten profiteren van dit mooie aanbod, moet binnenstedelijk ombouwen van leegstand en verdichting van het winkelgebied uitgangspunt zijn. Tot slot is de onzekerheid rondom het oude Rembrandt Theater ons een doorn in het oog: de komende vier jaar wordt dit voormalige filmpaleis ontwikkeld tot een nieuwe Place To Be.

Aandacht voor mobiliteit van de toekomst
Zonder goede bereikbaarheid kan onze economie én aantrekkelijkheid niet groeien. Dit is al tijden een probleem: Arnhem staat steevast in de top van de filelijst van de ANWB. Zowel voor onze eigen inwoners als voor mensen die in Arnhem komen werken is het belangrijk dat ze de stad gemakkelijk kunnen bereiken. Maar wel op een manier die past bij het nu én bij de toekomst. Deelmobiliteit, elektrisch vervoer en slimme oplossingen dragen zowel bij aan de aantrekkelijke uitstraling van Arnhem als aan een toekomstig bereikbaar Arnhem. Bevoorrading van winkels gaat wat ons betreft vooral via shuttles en met hubs denken we files (ook binnen de stad) tegen te kunnen gaan. Passend bij ons speerpunt ‘Energie’ en de enorme technische kennis die op de HAN op dit onderwerp beschikbaar is, mag Arnhem best de strijd aangaan om voorloper in Slimme Mobiliteit te worden.

Natuurlijk blijft het centrum bereikbaar voor auto’s, maar de singels mogen groener in plaats van grijs. En we kijken kritisch naar het aantal parkeerplaatsen in het Centrum. Door bedrijventerreinen en grote bedrijven vooral te vestigen aan de randen van Arnhem zijn en blijven deze goed bereikbaar, ook voor vrachtwagens en auto’s. En die filelijst? Door samen met onze buurgemeente Nijmegen en de regio een krachtige vuist te maken richting Den Haag verwachten en bij de Rijksoverheid prominenter in beeld te komen voor mobiliteitsoplossingen. Het CDA ziet ook kansen voor de energietransitie met de A12, A50 en vele verkeersknooppunten rondom de stad, en zet in op zonnepanelen rondom deze verkeersaders en de bermen op het gemeentelijke grondgebied.

Meer aandacht voor een modern Arnhem Zuid
Als CDA willen we extra aandacht voor een ondernemersagenda voor Arnhem Zuid. Met Meinerswijk (het Central Park van Arnhem) en de woningbouwinspanningen in de afgelopen decennia verdient zuid een breder aanbod aan horeca, ondernemers en inwoners met meer financiële draagkracht. Zonder een gezonde mix zullen wijken op termijn verloederen en dat zal (zie onze visie over verrommeling op straat) ook achter de voordeur merkbaar worden. We moeten de brug slaan tussen zuid en noord. Letterlijk met nieuwe en snelle verbindingsmogelijkheden en figuurlijk door ruimte te geven voor met name horeca om zich er te vestigen, toename in kennis en kunde en meer woonaanbod in het midden en hogere segment. Ook in de ambitie om meer samen met Nijmegen op te trekken in regionaal verband is dit belangrijk. Stadsblokken Meinerswijk kan daarin zowel qua natuur als woonmilieu een prima brugfunctie vervullen die de stadsdelen verder aan elkaar verbindt. Het Unesco erfgoed en het Castellum in dit gebied bieden Arnhem daarin nieuwe kansen.

De CDA top-5 binnen Ondernemend & Aantrekkelijk:
• Meer grote evenementen naar Arnhem, gekoppeld aan de prioritaire thema’s van de stad, naast de traditionele Arnhemse publiekstrekkers: ijsbaan in de binnenstad, kerstmarkt, Living Status en het ASM Festival. Hiervoor wil het CDA jaarlijks een extra bijdrage van € 75.000 beschikbaar stellen;
• Afschaffen van de toeristenbelasting om Arnhem voor bezoekers aantrekkelijker te maken;
• Economische Agenda om vooral de MKB’ers in de stad extra ondersteuning te bieden.
• Prioritering van en investering in economische en recreatieve ontwikkeling Arnhem Zuid.
• Introduceren van slimme mobiliteitsoplossingen zoals P&R hubs en shuttles die bereikbaarheid van ons centrum, leefbaarheid én de energietransitie bevorderen

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem