1. Arnhem – Leefbaar & veilig

Arnhem – Leefbaar & veilig

Het CDA wil dat alle ruim 160.000 Arnhemmers zich thuis voelen. Natuurlijk in onze stad, maar vooral in de eigen wijk, buurt en straat. De titel van ons vorige verkiezingsprogramma ‘Thuis in Arnhem’ staat dan ook nog steeds als een huis. Meer nog dan op grote vergezichten richten we ons als partij op de directe leefomgeving van de inwoners. Het is immers daar waar mensen zich echt op hun gemak moeten voelen. Helaas zien we dat het nu niet altijd zo is. In veel wijken is het thuisgevoel onvoldoende. Mensen voelen zich onveilig in hun eigen wijk, door criminaliteit of verloedering. Naast een thuis zoeken ook steeds meer mensen een woning. De opgave om voldoende betaalbare woningen voor iedereen beschikbaar te krijgen is voor het CDA dé uitdaging voor de komende jaren. Die uitdaging vraagt om gewaagde, vergaande keuzes. Daarnaast hebben we oog voor de leefbaarheid in Arnhem van de toekomst. Het klimaat verandert, en de nieuwe tijd vraagt om nieuwe energie. Het CDA heeft rentmeesterschap als leidend principe hoog in het vaandel staan. In deze transitie kan onze stad een voorloper worden, maar daarbij gaan duurzaamheid en betaalbaarheid voor het CDA wel altijd hand in hand. Mensen met een smalle beurs moeten mee kunnen met de energietransitie en financiële ruimte behouden voor andere uitgaven.

Openbare Ruimte
In teveel wijken is gezond opgroeien, veiligheid en leefbaarheid geen vanzelfsprekendheid. Het wrange is: juist daar waar inwoners het hardst perspectief nodig hebben, is de leefbaarheid vaak het laagst. Onze stelling: verloedering op straat leidt tot verloedering achter de voordeur. Andersom hebben groen en structuur een positief effect op het leven van onze inwoners. Ze dragen bij aan een goed humeur én aan de gezondheid. Juist in de wijken met een zwakkere sociaal economische status willen wij daarom extra investeren in de buitenruimte. Mensen moeten weer trots worden op hun eigen straat, buurt of wijk: niet alleen in de aangeharkte delen, maar overal in Arnhem. Inwoners hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. We combineren deze uitdaging direct met de ambitie om Arnhem meer klimaatbestendig te maken. Overal waar de openbare ruimte wordt aangepakt, kijken we hoe het groener en minder versteend kan. Zo maken we werk met werk. Gelukkig staat Arnhem bekend om haar prachtige parken. Die blijven we koesteren. We hebben ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor meer klimaatadaptatie, maar vinden de binnenstad nog steeds te versteend: op de pleinen en waar mogelijk in de straten moeten de komende jaren aanzienlijk meer bomen, struiken en groen worden geplaatst. Goed voor de uitstraling, goed voor de verkoeling. Ook willen wij ons inzetten voor betere verlichting bij donkere fietspaden.

Afvalbeleid
Zeker met de discussie over DIFTAR in het achterhoofd, willen wij opnieuw in gesprek over de toekomst van het afvalbeleid. Het referendum waarin met een kleine meerderheid ‘ja’ is gezegd, en waarmee het principe ‘de vervuiler betaalt’ overboord is gezet is in onze optiek verkeerd geïnterpreteerd. Arnhem is niet tegen afval scheiden, maar wel tegen een systeem waarin – mede door slechte communicatie naar inwoners – de ongewenste bijeffecten niet goed zijn opgevangen. Het huidige college van B&W heeft hierin forse steken laten vallen. Daardoor zijn goede initiatieven in de knop gebroken en betalen inwoners teveel voor hun afval. Zeker mensen die het toch al niet ruim hebben komen hiermee in de knel. Het CDA staat voor schone wijken, betaalbaarheid én toekomstbestendig afvalbeleid. De ruim 100 kilo restafval per persoon past niet in deze ambitie. Wij willen investeren in de bereidheid van mensen om afval te scheiden én de mensen belonen die hiermee verder willen. Daarbij staan we nog steeds achter ons principe dat de vervuiler meer heffing moet betalen dan mensen die hun afval netjes scheiden. Een duurzaam Arnhem begint bij onszelf.

Veiligheid
Voor het CDA gaan leefbaarheid en veiligheid hand in hand. De cijfers bevestigen ons daarin. In wijken waarin de leefbaarheid slecht is, en de sociale controle minder, voelen mensen zich minder veilig. En kijkend naar de criminaliteitscijfers is dat vaak terecht ook. Wij vinden dat de gemeente in deze wijken extra moet investeren. Samen met de politie moeten mensenhandel, drugs- en andere zware criminaliteit worden afgestraft. Onze BOA’s staan voor de aanpak van hufterig gedrag. Maar we staan ook voor het bieden van kansen, vooral aan jongeren die nog de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen het goede of het slechte pad. Het CDA wil investeren in het de haarvaten van de stad via meer geld voor Jongerenwerk en het aanstellen van stadsmariniers – mensen met mandaat in de wijk. Deze ‘Gele Strijders’ (zichtbaar en herkenbaar) vormen de verbinding tussen bestuur, gemeente en de straat. Ook willen we dat een Arnhems Interventieteam, via samenwerking met en informatie-uitwisseling tussen politie, Belastingdienst, het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), Openbaar Ministerie en de gemeente slimmer en sneller de veiligheid verbetert. De gemeente moet assertiever gebruik maken van de wet BIBOB en preventief ingrijpen onder leiding van onze burgemeester. Vooral rondom georganiseerde ondermijnende criminaliteit en mensenhandel verwachten we hier veel effect van.

De hernieuwde focus op de aanpak van onveiligheid moet niet alleen in de criminaliteitscijfers maar vooral in de wijken zichtbaar zijn. Arnhemmers moeten zich weer veilig voelen, de subjectieve veiligheid staat voor ons centraal. Het CDA wil dat het aantal coffeeshops vermindert en staat een uitsterfbeleid van deze voorziening in woonwijken voor. Daar waar vergunningen verlopen komen ze niet terug. Bovenal willen we dat de productie, handel en het gebruik van harddrugs keihard worden aangepakt: dit is de bijl aan de wortel van onze jeugd. De gefocuste aanpak, zoals die in de Steenstraat en omgeving is ingevoerd, verdient een verdere doorvertaling zoals ook gevraagd wordt in het in 2021 verschenen Rekenkamerrapport over ondermijning. Bovendien accepteren wij het niet dat naast de doorgaande wegen in de stad ook steeds vaker kleine binnenwegen in de wijk als racebaan worden gebruikt. Het CDA wil de maximumsnelheid in alle Arnhemse woonwijken verlagen naar 30 kilometer per uur, en verwacht dat de gemeente hier strikter op gaat handhaven. Ook moet cameratoezicht in wijken worden uitgebreid wanneer bewoners dit aanvragen.

In alles binnen het veiligheidsdomein geldt dat samenwerking de sleutel is tot succes. Voor veel is de gemeente afhankelijk van de veiligheidspartners. Meer nog dan nu willen we ook de inzet én slagkracht van onze eigen Arnhemmers vergroten door een actieve promotie van buurtpreventieteams aan te gaan. De veiligheid in de wijk begint immers bij de wijk zelf. Deze inzet voorkomt ook een waterbedeffect bij bestrijding van criminaliteit bij hotspots.

Arnhem Woonstad
De verhitte woningmarkt gaat ook aan Arnhem niet voorbij. Mensen staan te trappelen om in onze stad te komen wonen. Steeds meer Randstedelingen leren de schoonheid van Arnhem kennen, maar nadeel daarvan is dat we qua prijzen steeds meer op de Randstad beginnen te lijken. De woningnood zorgt ervoor dat passende, moderne én betaalbare woningen vaak niet beschikbaar zijn, zeker voor mensen met een wat kleinere portemonnee. Aangezien deze woningnood niet van onlangs is én we niet verwachten dat deze in de komende coalitieperiode voorbij is, wil het CDA hier een Masterplan voor. Kernwoorden daarin: betaalbaar, modern én flexibel. Voor alle groepen moet gebouwd worden, en een woning voor nu hoeft er niet over vijftig jaar nog te staan. Door meer in te zetten op tijdelijke woningen kunnen we de nood nu ledigen zonder een hypotheek op de toekomst te nemen.

Voor alle inkomens moeten er voldoende woonkansen zijn. Dat begint bij de sociale huurwoningen, maar de lange wachtlijsten daarvoor zijn voor ons een afspiegeling van het gebrek aan doorstroom en een beperkt aantal woningen in de middenhuur en -koop. Het zijn juist de mensen met in de coronacrisis vitale beroepen, van verpleegster tot politieagent, die in Arnhem niet aan een huis kunnen komen. Door daarin te investeren, minder eisen te stellen én ruimte te geven aan ontwikkelaars, pakken wij de woningkrapte aan. Diezelfde ontwikkelaars willen we de mogelijkheid bieden om geen sociale huur te bouwen: wel worden ze dan verplicht betaalbare woningen voor middeninkomens neer te zetten en een forse bijdrage te leveren aan een fonds, waaruit het opknappen en verduurzamen van de al bestaande sociale woningbouw wordt gefinancierd. Door deze aanpak vindt snellere doorstroom plaats en komt sociale huur vrij voor de mensen die het echt nodig hebben. Bij nieuwe bouwkansen willen we innovatief te werk gaan, door nieuwe en tijdelijke woonvormen ruim baan te geven. Op gebied van particuliere huur, willen we particuliere verhuurders wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het verduurzamen van panden. Bovendien zetten we in op binnenstedelijke inbreiding én daar waar de omgeving het kan dragen op bouwen in de hoogte. Betrokkenheid van omwonenden is daarbij cruciaal om te kunnen versnellen. Hoe groot de woningnood ook is, soms moet je ook grenzen durven stellen. De suggesties om in Park Lingezegen fors uit te breiden kan het CDA niet waarderen. Snelheid vraagt soms om meer flexibiliteit, maar bij het versterken van het stedelijk karakter willen we de historische plekjes die Arnhem zo kenmerken zeker behouden.

Groene Parel van het Oosten
Wie op het glazen balkon van de Eusebiuskerk staat weet meteen wat Arnhem zo uniek maakt. Naast de Arnhemmers is dat onze groene omgeving. Dit groene karakter is onderscheidend, en blijft wat het CDA betreft behouden. Van de Hoge Veluwe via Sonsbeek richting de Uiterwaarden: de natuur loopt als een aorta door de stad. Waar mensen kunnen wonen (zoals in de Stadsblokken Meinerswijk), waar mensen kunnen recreëren en waar evenementen kunnen plaatsvinden. Met mate en in balans: wij zijn ervan overtuigd dat de natuur hierdoor kan floreren. Maar wij staan wel voor natuur met een modern jasje. Rentmeesterschap is geen statisch begrip.
Ondertussen denken wij dat de aantrekkelijkheid van Arnhem uitstekend samen kan gaan met de overgang naar een klimaatvriendelijke omgeving met extra inzet op de energietransitie. Wij willen investeren in innovatieve waterberging en inwoners die hun tuinen hun verder vergroenen: het antwoord op de warmere en nattere zomers. Arnhem moet bereikbaar blijven voor haar inwoners en bezoekers, maar het is ook tijd voor slimme, nieuwe, groene mobiliteit. En de hierboven beschreven aorta kan nog wel een impuls gebruiken. Daarom pleiten we ervoor de singels te vergroenen, en zo Arnhem ook in de toekomst de Groene Hoofdstad van Oost-Nederland te laten zijn.

De CDA top-5 binnen Leefbaarheid & Veiligheid
• Een team van Gele Strijders, ambtenaren met mandaat op straat. In de wijken waar dat nodig is, vormen zij de verlengde arm van gemeente en burgemeester. Problemen pakken ze effectief, doelgericht en met maatwerk aan.
• Een einde aan de ongekende overlast door jakkeraars en asocialen in het verkeer. Meer snelheidscontroles waar je 50/80 mag, en voortaan 30 in elke Arnhemse woonwijk.
• Een impuls voor het onderhoud in de Openbare Ruimte in de vijf Arnhemse wijken die dat door hun sociale achterstand het beste kunnen gebruiken.
• Afspraken met projectontwikkelaars: als ze geen sociale woningen bouwen in een project, dragen ze wel bij aan de verduurzaming van de al bestaande sociale woningvoorraad.
• Vergroening van de Singels in het centrum: goed voor de uitstraling, goed voor het klimaat.

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem