2. Arnhem – Sociaal & Dichtbij

Arnhem – Sociaal en dichtbij

Arnhem is er voor alle Arnhemmers, en ja, natuurlijk staat iedereen achter die gedachte. Helaas is de praktijk in onze stad anders. In Arnhem vechten kansen en kwetsbaarheid om voorrang. Niet iedereen heeft het geluk om een goede toekomst tegemoet gaan en daardoor doen grote groepen inwoners in onze stad onvoldoende mee. Omdat ze de taal niet beheersen of geen diploma hebben. Of omdat ze chronisch ziek zijn of een handicap hebben. Absolute prioriteit hebben voor het CDA de duizenden jongeren die in armoede opgroeien, met enorme gevolgen voor hun toekomst. We willen er de komende jaren (vanuit het besef dat dit een lange adem vergt) aan werken dat je wieg, het opleidingsniveau en inkomen van je ouders óf de wijk waarin je geboren wordt, niet bepalend is voor je latere leven. Helaas is de kloof tussen de haves en have-nots, mede door de coronacrisis, alleen maar groter geworden. Zeker voor die mensen die wel mee willen maar niet mee kunnen moet de gemeente er altijd zijn. Als het aan het CDA ligt doen we dat altijd dichtbij, thuis en in de wijk. En via maatwerk. In plaats van de regels staat de Arnhemmer zelf centraal. Verenigingen, wijkraden, de buren en mantelzorgers spelen hierbij in dagelijkse praktijk een belangrijke rol: zij zijn het cement van onze samenleving.

Kinderen, jongeren & jeugd
Het CDA is van mening: ieder mens heeft talent. De vorming begint altijd, in de kinderjaren, waarbij thuis en school een belangrijke rol spelen. Vanuit ons oog voor de komende generaties willen we kinderen en jongeren op alle vlakken maximale kansen bieden. In alles is het ons doel om elk kind als stabiele twintiger met een diploma af te leveren. Voor meer dan negentig procent van de jongeren is dat haalbaar. Het kunnen spreken en schrijven van de taal, voldoende burgerschap en digitale vaardigheden zijn daarin essentieel. Extra aandacht hebben we voor kinderen en hun ouders in die wijken waar een toekomst minder vanzelfsprekend is. Op die plekken willen we kleinere klassen op basisscholen, juist daar willen we dat kinderen ook na de laatste bel langer op school kunnen blijven en dat bij voorschoolse opvang van kwetsbare kinderen extra aandacht is voor hen en hun ouders. Ondanks alle inzet, van ouders, scholen, verenigingen en gemeente zijn er toch altijd kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Zeker nu het Rijk gemeenten meer middelen voor deze Jeugdhulp toekent, willen we absoluut een impuls op deze jeugd. Zonder een wildgroei aan aanbod te creëren, de zorg met bewezen effectief zijn.
Het CDA wil de betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren. Dat zorgt ervoor dat de gemeente betere oplossingen voor deze groep kan creëren, samen. We zijn dan ook blij met de introductie van de kinderburgemeester. Maar we willen nog verder gaan met de installatie van een jongerenraad die het college en de gemeenteraad van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Voorwaarde is wel dat deze raad een afspiegeling van onze jongeren is: multicultureel en gevoed vanuit verschillende opleidingsniveau’s. Met middelbare scholen willen we afspreken dat deelname hieraan kan volstaan als maatschappelijke stage Om daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn én impact te kunnen hebben op de stad, krijgt de jongerenraad een jaarlijks werkbudget van € 15.000.

Volwassenen & ouderen
De samenleving maken we met elkaar. Natuurlijk, via (betaald) werk, familie en vrienden. Maar het CDA staat ook voor een stad waar inwoners nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling en activiteiten in hun eigen buurt en wijk. Het CDA gelooft in verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor mensen in de omgeving die het nodig hebben. Dat geeft ook vervulling en plezier. Tevens zal Arnhem net als Nederland vergrijzen, wat betekent dat vele ouderen vaak tot op hoge leeftijd vitaal blijven en dan alsnog enkele jaren stevige zorg nodig hebben.

Als de coronaperiode ons iets heeft geleerd is het wel hoe belangrijk het is om te kunnen terugvallen op buren of andere bekenden in de buurt. In een samenleving waarin steeds meer mensen eenzaam worden, is juist die eigen omgeving essentieel. Het CDA wil investeren in die omgeving. Wij willen de komende jaren extra financiële en juridische ondersteuning genereren voor verenigingen, buurthuizen én voor de fysieke en sociale wijkteams. Via die teams faciliteert en ondersteunt het CDA de kracht van Arnhem waar die het sterkste is: in de eigen wijk. Daarbij vinden we het erg belangrijk dat ook ouderen voldoende mee kunnen. Naast de voelbare nabijheid willen we hen, en ook andere Arnhemmers die minder digitaal vaardig zijn, sterker faciliteren in de kennis van de digitale mogelijkheden, zodat zij naast actieve ontmoeting ook op een digitale manier aansluiting kunnen houden met de buitenwereld dichtbij of ver weg. Digitalisering heeft de toekomst en als we willen dat onze ouderen mee kunnen blijven doen, dan ook op deze manier.

Zorg en Ondersteuning
Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten deze krijgen. Toegankelijk en op maat. Wel is het onze inzet om deze ondersteuning zoveel mogelijk tijdelijk te laten zijn. Mensen worden zo ondersteund om weer in de samenleving te kunnen participeren. Of het nu om fysieke of psychische klachten gaat, om het ontbreken van een baan of om schulden: we willen mensen weer perspectief geven. Wel verwachten we een actieve en constructieve inzet van de inwoners zelf. Ook van onze nieuwe Arnhemmers, afkomstig uit het buitenland die graag in onze prachtige stad willen wonen en participeren. In alles geldt dat het CDA vindt dat waar inwoners de mogelijkheden hebben, zij een gepaste eigen bijdrage moeten leveren voor de ondersteuning van de gemeente: zowel qua inzet als financieel. Zo leggen we met elkaar de basis voor zorg en ondersteuning in heel Arnhem en gaan we onnodige tweedeling verder tegen. Dit past bij een samenleving die het echt samen doet.

Een fundamentele keuze binnen het Sociaal Domein maken wij door te kiezen voor preventie. Of het nu gaat om de Jeugdzorg, de Wmo, Participatie of Armoedebestrijding: wij willen aan de voorkant van de problematiek komen. Onder leiding van Rijnstad worden daar al grote stappen gezet. Maar de uitgaven binnen in Arnhem in het Sociaal Domein zijn hoog. We kunnen dit schip alleen keren door aan de voorkant problemen te tackelen. Alleen dan houden we de kosten ook op langere termijn beheerst. Daarom staan wij voor een verschuiving van zorg, hulp en ondersteuning áchteraf naar een preventieve inzet vooraf. Via digitale middelen, via aandacht voor generatiearmoede en via een aanpak waarbij inwoners zelf invloed krijgen op hoe ze worden geholpen. Wat ons betreft dalen de zorguitgaven jaarlijks met 1% en verplaatsen we deze middelen richting preventief beleid in de wijken. Zo creëren wij ruimte voor jeugdhonken, wijkgebouwen, sportverenigingen, scoutingclubs, welzijnswerk en budgetcoaches. En leggen we een echte basis voor een gezonde toekomst.

Speciale aandacht voor Vrijwilligers en Mantelzorgers
Weinigen zullen het zich beseffen, maar Arnhem kent ruim 48.000 mantelzorgers. Als we als gemeente één groep goed moeten ondersteunen, dan zijn zij het wel. Het CDA wil dat de gemeente een regierol pakt om mantelzorg en vrijwilligerswerk te stimuleren in het sociaal domein. Met de invoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, moet een gemeentebestuur regelmatig een beleidsplan opstellen hoe vrijwilligers te ondersteunen. Dat ontbreekt in Arnhem en te snel proberen we structurele problemen op te lossen met meer geld. Vaak ligt de oplossing in de organisatie en samenwerking tussen inwoners. Daarbij wil het CDA wil kijken naar mogelijke voorrang of subsidies voor vrijwilligersorganisaties om bij te dragen aan beleidsdoelen van de gemeente.

De CDA top-5 binnen het Sociaal Domein
• Het CDA wil samen met scholen en verenigingen een gezondheids- en onderwijspact sluiten. Door fors te investeren in de doelgroep van 0 tot 12 jaar voorkomen we uitval en problemen op latere leeftijd.
• In de vijf wijken waar op dit moment de grootste achterstanden ontstaan willen wij in 2026 een maximaal aantal kinderen van 23 per klas hebben gerealiseerd. Als wij dit als gemeente via de ‘stenen’ weten te regelen, richten leerkrachten en scholen zich op het onderwijs.
• Samen met zorgaanbieders als Rijnstate en STMG investeren we in digitale toepassingen voor ouderen die via glasvezel kunnen worden ingezet. Zo zorgen we steeds meer voor zorg, ondersteuning en gezondheidszorg in de eigen huiskamer. Plezierig voor onze inwoners, en met een reducerend effect op de kosten voor gemeenten en de gezondheidszorg.
• Jaarlijks verschuift 1% van het totale budget van hulp en ondersteuning achteraf naar preventieve inzet in de wijken vooraf.
• Het initiatief van de Verlengde Schooldag rollen we op meer plaatsen in Arnhem uit. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee echt het verschil kunnen maken voor kinderen. In plaats van zonder begeleiding op straat te hangen of thuis niet te worden gestuurd, krijgen de kinderen die dat het hardst nodig hebben een extra zetje richting een mooie toekomst.

© CDA Arnhem
Postadres: Fractie CDA Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem